Chichewa Grow and Go www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
   

Kukula ndi Kupita - Mndandanda wa Madzi Gawo #12

This week’s destination: Ali kumwamba tsopano... Kutipatsa mphatso YAULELE ya moyo wosatha

MATERIALS: Print Bible Verse Visual Aid. Crayons. Jesus outfit, (white and blue wraps) Print visual aids, Nutshell slips cut up into strips, Peanuts (ensure there is no allergies) Rubber bands. Small gifts for the children. A decorated box.

AS KIDS ARRIVE PRIOR TO THE LESSON:

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 8 Kuphunzitsa Chichewa (To translate)

DAWUNILODI: 'Uthenga wabwino mwachidule'

1. WELCOME GAME: (10 minutes)

Wrap a rubber band around each peanut and hide the peanuts for the Gospel in a Nutshell all around the room and get the children to find them, carefully crack open the nut shell, they can eat the peanuts and keep the shells with the rubber bands around them to be used later in the lesson.

2. TEAM GAMES: (10 minutes)

The children will be in teams and will play a racing relay to see how quickly each team can run their gift to the box on the other side of the room. The first team to run all their gifts first is the winner. The teacher can have many gifts of all sizes to hand out to the children for the relay - one gift for each child.

3. ACTIVE PRAISE CHORUS:

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

4. INTIMATE WORSHIP: (5 minutes)

5. TEACHING:

a. Review:

KUONANSO:

Gawo lomaliza taphunzira zakukwera Kumwamba kwa Yesu

DAWUNILODI: Onaninso Tsamba lajambula

KUONANSO:

Ndipo lonjezo lodabwitsa la Mzimu Woyera lomwe ndi lathu lochokera kwa Mulungu.

Tsopano ambiri mwa inu mwapereka moyo wanu kwa Yesu?

DAWUNILODI: Onaninso Tsamba lajambula

  
 

b. Sword Play
Ready…Swords up…Aefeso 2:8 … CHARGE

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

Baibulo limanenanso…. "Aefeso 2: 8"

Gawani ana m'magulu anayi ndi kuwauza kuti afuule mizere yawo, kenako nong'oneza zina ndi zina.

Gulu loyamba "Pakuti mwapulumutsidwa mwachisomo"

Gulu lachiwiri "kudzera mʼchikhulupiriro ndipo"

Gulu lachitatu "izi sizochokera mwa inu eni"

Gulu lachinayi "koma ndi mphatso ya Mulungu"

Aliyense amafuula " Aefeso 2:8"

c. Teach the Lesson

Kulalikira kwa Ana DAWUNILODI

Tsopano tikuphunzitsani momwe mungauze anzanu zomwe mumakhulupirira. This is the final session for 'Grow and Go', you have Grown now this will help you Go!

KUPHUNZITSA:
1.Mukayamba kugawana za 'Moyo Watsopano mwa Yesu' muyenera kuyamba ndikulankhula zakumwamba -

1•  KUMWAMBA

Kumwamba ndi mphatso yaulele.

(Gwiritsani ntchito chithandizo chala choyamba)

DAWUNILODI: KUMWAMBA chowonera

SEWERO: Mphatso yaulere.

Mnyamata woyamba… ndili ndi mphatso yomwe ndikufuna kukupatsa, koma uyenera kuyigwiritsa ntchito, choyamba uyenera kudumpha ndi phazi limodzi… tsopano phazi linalo… chachikulu wagwirapo ntchito ndi mphatso yako.
(Tsegulani bokosilo ndikumupatsa mphatso yaying'ono)

Mtsikana wachiwiri… ndili ndi mphatso yomwe ndikufuna kukupatsa chifukwa umawoneka bwino, makutu ako ndi okongola, kavalidwe kako ndi kokongola, uyenera mphatso imeneyi.
(Tsegulani bokosilo ndikumpatsa mphatso yaying'ono)

Mwana wachitatu… ndili ndi mphatso yomwe ndikufuna kukupatsa, sukuyenera kuigwirira ntchito ndipo palibe chomwe ungachite kuti ikuyenere, ndikungofuna ndikupatse mphatsoyi chifukwa ndimakukonda ndi chikondi cha Ambuye.
(Tsegulani bokosilo ndikumpatseni mphatso yaying'ono ndipo chikwangwani chikulungidwe m'bokosi chomwe chimati KUMWAMBA)

DAWUNILODI: Chikwangwani cha Chichewa KUMWAMBA (Auzeni ana kuti azipaka utoto asanafike mkalasi, amumangirireni pamodzi, yokulungani ndi kuziyika mu 'bokosi la mphatso')

Kumwamba ndi mphatso yaulere…
• Kodi mphatso yoyamba inali mphatso yaulere? AYI,ayenera kuigwirira ntchito.

•Kodi mphatso yachiwiriyi inali yaulere? AYI, amayenera kulandira.

• Kodi mphatso yachitatu inali yaulere? INDE, sanachite chilichonse kuti apeze kapena kuyenera momwemo ndi momwe ziliri ndi mphatso ya moyo wosatha Kumwamba sichinthu chomwe mumagwirira ntchito kapena choyenera.

"23  Pakuti malipiro a tchimo ndi imfa, koma mphatso yaulere imene Mulungu amapereka ndi moyo wosatha mwa Khristu Yesu Ambuye athu. " Aroma 6:23

MAVIDIZO A CHISINDIKIZO CHOPULUMUTSA:

Optional: DAWUNILODI: Kupereka Uthenga Wabwino wa Ana EE 'Farley'

Optional: DAWUNILODI: Mavidiyo ena onse a Chipulumutso

 
 

Chosankha : DAWUNILODI: Njira yabwino ya uthenga wabwino

(Mtundu wosalankhula wapangidwira kuti mphunzitsi amveke pamene kanema wamasewera akusewera)


Nthawi yogwirira ntchito:
Sindikizani 'Mlatho‘. Patsani mwana aliyense mlatho wa mlatho yaying'ono ndi ‘Mtanda wochepa.’ Kudzaza ndime ya m'Baibulo ya Aroma 6:23 ndikulumikiza mtanda kuti ulalikire kusiyana pakati pa munthu ndi Mulungu.

DAWUNILODI: 'Mlatho‘

ZIMENE ZIMATITHANDIZA KUTI TISALANDIRE MPHATSOYI?

2•  TCHIMO

(Gwiritsani Ntchito Chithandizo chala chachiwiri)

Tchimo ndi chiyani?

Tchimo ndi chilichonse chomwe timaganiza, kunena, kuchita kapena kusachita chomwe sichimusangalatsa Mulungu.

DAWUNILODI: TCHIMO choonera

Mukukumbukira masewera a ‘Masewera Ataliatali’?
(Muuzeni mwana kuti azikumbukira izi kuchokera mu Phunziro # 5 ndikuziyesa ngati nthawi ilola)

23  Pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu Aroma 3:23

Tonsefe timachimwa, ndipo sitingathe kudzipulumutsa tokha.

Payenera kukhala njira ina - njira ya Mulungu

3•  MULUNGU

3.( Gwiritsani ntchito chala chachitatu chowonekera)

Kumbali ina, Mulungu amatikonda ndipo safuna kutilanga; komano, Mulungu ndi wolungama ndipo ayenera kulanga tchimo.

DAWUNILODI: MULUNGU choonera

Mulungu ndiye chikondi 1 Yohane 4: 8b

Komatu salekerera ochimwa kuti asalangidwe. Ekisodo 34: 7b

4•  YESU

KODI MUKUONA VUTO?

(Gwiritsani ntchito chala chachinayi chowonera)

Mulungu adathana na bvutoli potuma mwana wake Yesu

DAWUNILODI: YESU choonera

UTHENGA WABWINO MU (NKHANI ) YA MWACHIDULE:
(Gwiritsani Ntchito Zowoneka)

Yesu ndi Mulungu! (Yesu wayimirira pampando wophimbidwa ndi nsalu yagolide, atavala mkanjo Wake wabuluu ndi woyera, atavala chisoti chachifumu)

DAWUNILODI: YESU chisoti chachifumu

 

(Chokhala ndi chikwangwani chotchedwa 'MULUNGU')

DAWUNILODI: MULUNGU choonera

Anabwera kuchokera Kumwamba kubwera padziko lapansi. (Yesu akutsika pampando, achotsa korona wake ndikukhala ndi chikwangwani cholembedwa 'MWAMUNA')

DAWUNILODI: MWAMUNA choonera

Adakhala moyo wangwiro (Ziwirizo!)

Anamwalira pamtanda… (Yesu akutambasula manja ake onse ndikuthwa mutu ngati ali pamtanda)

Ndipo adauka kwa akufa, (Yesu akukweza manja ake ndikukwera mtunda kuchokera kumanda mwachipambano)

Kulipira mphotho ya machimo athu ndi kutigulira malo Kumwamba.(Yesu akukweza manja ake kumwamba akupemphera)

Yesu ali Kumwamba tsopano akutipatsa MPHATSO YAULELE ya moyo wosatha kugwimphatso yomwe wagwira.

Baibulo limatero: "Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka Mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira Iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha." Yohane 3:16

DAWUNILODI: Yohane 3:16.

KODI TIMAPEZA BWANJI MPHATSOYI?

5. MWA CHIKHULUPIRIRO!

(Gwiritsani ntchito chithandizo chachala chachisanu)

DAWUNILODI: CHIKHULUPIRIRO choonera

“Khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka”
Machitidwe a Atumwi 16 :31a

(Sindikizani Bokosi la Mphatso la Chipulumutso ndi kuphunzitsa ana kuti azichita)

DAWUNILODI: Chipulumutso Bokosi Lothandizira.

"The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord" Romans 6: 23

DOWNLOAD How to use the English Gospel Presentation Gift Box

DOWNLOAD English Gospel Presentation Gift Box Visual Aid.

KAMBIRANANI / KUWERENGA:
• Kodi aliyense wa inu adapereka moyo wake kwa Yesu?

• Ndani angawonetse ulaliki wa uthenga wabwino wa zala zisanu Gwiritsani ntchito zinthu zooneka ngati chikumbutso• Mukukumbukira sewero la mphatso zitatu? Chifukwa chiyani mphatso yachitatu inali mphatso yaulere? Mwanayo sanachite kalikonse kuti amulandire kapena kumuyenerera, ndi momwe ziliri ndi mphatso yaulere ya moyo wosatha

•  Ndani angabwere kudzatisonyeza ‘mlatho‘ yawo yomwe mungasonyeze momwe mungagwiritsire ntchito izi pogawana chikhulupiriro chanu?

DAWUNILODI: Tengani Kunyumba 'Dutsani Mulatho'

•  Kodi alipo aliyense mwa inu amene anakwanitsa kuchita ‘Masewera Ataliatali’? Palibe chifukwa?

'Pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu'

•  Perekani timapepala tating'ono ta 'Uthenga Wabwino Mwachidule' ndi mtedza wouma

(Onetsetsani kuti palibe ziwengo ku mtedza)

Onetsani ana momwe angagwiritsire ntchito chida chaching'ono ichi chomwe chingawathandize kugawana Uthenga Wabwino ndi anzawo. “Kodi mukufuna kuwona zomwe ndiri nazo mkati mwa chiponde changa?"

DAWUNILODI: 'Uthenga Mwachidule'

• Onani Yesu ndi Mulungu, Anabwera kuchokera Kumwamba kubwera padziko lapansi. Adakhala moyo wangwiro

• Ndani angawerenge Yohane 3:16?

• Kodi timapeza bwanji mphatsoyi? Mwa chikhulupiriro

• Kodi alipo aliyense amene angatiwonetsere momwe tingagwiritsire ntchito Bokosi la Mphatso la Chipulumutso?

DAWUNILODI: 'Chichewa mtanda'

• Sindikizani 'Kugogoda Pakhomo' kuti apite nawo kunyumba, alimbikitseni kuti agwiritse ntchito izi kuitana anzawo kuti alandire Yesu monga bwenzi lawo lapamtima.

DAWUNILODI: 'Gogodani pakhomo'

PEMPHERO:

Atate Akumwamba tikukuthokozani chifukwa cha ana abwino awa omwe atsegula mitima yawo ndi malingaliro awo ndikupereka moyo wawo kwa Yesu. Zikomo kuti mudzawadzaze ndi Mzimu Woyera kuti awathandize kugawana chikhulupiriro chawo ndi anzawo. Apatseni kulimba mtima kuti azilimba mtima pogawana chikhulupiriro chawo. Awasunge mu dziko lino kufikira atalandira mphatso yaulere ya moyo wosatha. Athandizeni kuti asinthe msanga chilichonse chomwe sichikusangalatsani. Phimbani ndi mwazi wa Yesu. Amen

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

Ili kukhala gawo lomaliza limapereka mphotho yaying'ono kwa mwanayo yomwe yasunga mayendedwe awo ndi Zochita zawo zonse.

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

 

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

Kulalikira kwa Ana DAWUNILODI

GAWO LOTSATIRA: This is the end of this twelve part series I hope you have enjoyed these sessions. We will be starting a brand new Series next session, bring a friend

Zosefera Mchenga Zachilengedwe Kuphunzitsa:

REVIEW:

Optional: Download 'Protect your community ' Chichewa poster to assist with review discussion

Information sourced from CAWST.org

Follow up with the user - Is your BioSand Filter working well?

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - ' Follow up Is your BioSand Filter working well?'

Visit Drop of Hope website - 'Follow Up Is your BioSand Filter working well?'

Follow-Up with the User - When to do visits (suggested):

•  1 week after installation

•  1 month after installation

•  3 to 6 months after installation

•  1 year after installation

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - ' Follow up'

Visit Drop of Hope website - 'Follow Up'

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #16 'to add '

HANDOUT:

Optional: Download Handout #16- Follow-Up Is your BioSand Filter working well? English Educational Handout

Next week we will commence our Chichewa Grow and Go - LIGHT Series

 

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION