Chichewa Grow and Go www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    kunyumba>>kukula ndi kupita >> mndandanda wamadzi >>gawo 1

Kukula ndi Kupita - Mndandanda wa Madzi - Gawo #1

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 1 Kuphunzitsa Chichewa (To be translated into Chichewa)

God created WATER and we will learn about MAN'S FIRST BIRTH, life is a free gift, but God has a gift He wants to give us, the gift of eternal life with Him in Heaven!

MATERIALS: Seven empty tissue paper boxes Plain white wrapping paper, the 7 creation number signs found in Visual Aid Manual. Glue, crayons. Three signs (Father; Son; Holy Spirit) to teach Bible Memory verse. Rope, bottle, cookie, balloon (Red) for the skit

AS KIDS ARRIVE PRIOR TO THE LESSON:
Welcome Teacher,Trainers and students. (Prior to arrival hide the Creation numbers around the room.)

1. WELCOME GAME: (10 minutes)

Play the Creation Song as the children play this game.

Download English Creation song

You will have hidden the Creation numbers prior to class tell the children you will need their help to find the numbers and to put the numbers back in order.

Download Chichewa Creation numbers

  
 

This activity will help the children understand that God is the Creator of all things, understand on a basic level the seven days of creation.

 

Mungafune kuyamba ndi masewera osangalatsa akatha kupanga utoto ndikupanga maski awo a sewero lachilengedwe.

DAWUNILODI: Nkhope zowoneka zothandizira

2. TEAM GAMES: (10 minutes)
Divide the class into two equal teams. Have one member of team’ A’ say their name and something from the story of Creation that begins with the same letter of their name, or an animal or a thing beginning with the same letter. Then one member of team’ B’ If a child cannot think of anything they have to sit out. eg

For example: (Children's names can be changed depending upon location)

Child says her name is 'Kausiwa' and God created 'Kuwala'
Child says his name is ' Kondwani' and God created 'Kuwala'

Child says I have a 'Kalulu' at home and God created the 'Kumwamba'

Child says I am frightened of 'Mkango' and God created 'Madzi'

Working thier way through the 7 days of creation.

ANOTHER OPTION:

Divide the class into two teams to play CREATION BANNER game

Roll out two large roll of paper on the classroom table. When teacher says, "GO"! then children will quickly draw as many creation ideas as they can think of in the time allotted for the fun! Children will ENJOY seeing their "creation" when the time is up! .This could be displayed in the classroom or somewhere in the church to HONOR the GOD of CREATION! Give a small price the the best banner.

3. ACTIVE PRAISE CHORUS:
(10 minutes)

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Mavidiyo anyimbo

4. INTIMATE WORSHIP: (5 minutes)

Prayer: Heavenly Father thank you that by Your Word the heavens were made. By Your Spirit life begun, by the wisdom of our Lord Your laws were laid. By Your love you sent your Son Jesus Christ and by Your Grace we are saved. By the power of our Lord the victory has been won. Thank you Jesus Amen.

5. TEACHING:
a. Natural Growth Review

This is the first session in the Water Series, last week we introduced the children to the Go and Grow Growth Series as an introduction to the Go and Grow Curriculum.

"Can you remember the Gardening Bible Memory Verse?"

Optional: Download 'Yohane 15: 1' Chichewa Bible Verse Visual Aid.

Use last week's Visual Aid that a child coloured on arrival in the class to assist with reviewing the lesson.

b. Sword Play
Ready…Swords up… Genesis 1:26a … CHARGE

GOD said “let US (Father; Son; Holy Spirit ) make man kind in OUR (Father; Son; Holy Spirit) image (resemblance), in our likeness (characteristics /personality)

(Genesis 1:26a)

Optional: Download Chichewa Bible Memory Verse Visual Aid colouring page

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

26 Zitatha izi Mulungu anati, “Tipange munthu mʼchifanizo chathu"
Genesis 1: 26a

(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

(Have three signs - Father; Son; Holy Spirit,
to represent the Triune God)

Download Session #1 Visual Aids

c. Teach the Lesson - The Creation Story:

NKHANI YA M'BAIBULO

Genesis 1: 1-31

Mawu oyamba okha mBaibulo amatiuza kuti

"Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi."

DAWUNILODI: Zithunzi zojambula zowonekera patsamba

Kenako Baibulo limanenanso za chilengedwe cha Mulungu..

DAWUNILODI: Vidiyo yojambulidwa yothandiza kuti anthu aziwerenga Baibulo.

(Mitundu yopanda mawu idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pomwe kanema wamakanema akusewera)

(Ngati muli ndi mpira wam'mbali perekani moyimira tsiku lililonse)

Chinthu choyamba chimene Mulungu analenga chinali kuwala. Baibulo limatiuza kuti Mulungu anati, " Pakhale kuwala,"

(Mwana m'modzi akuweyula nsalu yagolide) ndipo panali kuwala. Ndipo Mulungu anati… (Auzeni ana onse anene, “Zinali bwino.” Pogwiritsa ntchito chithunzi chojambulidwa, kudutsa kapena kuponyera mpira kwa ana ena.)

DAWUNILODI: "Zinali Bwino'

Tenepo Mulungu alonga, "Pisafunika kukhala na ndzidzi wakulekanisa madzi a kudzulu na madzi a padziko." Kotero Mulungu anapanga danga kuti lilekanitse dziko lapansi ndi kumwamba. Adayitcha "Thambo", (Mwana m'modzi akugwedeza nsalu yabuluu) Ndipo Mulungu adati ... (Auzeni ana onse kuti,"Zinali Bwino" Ponyani mpira wapagombe mozungulira.)

Kenako, Mulungu adasonkhanitsa madzi onse padziko lapansi kuti apange nyanja ndi nyanja ndikupanga nthaka youma pakati pawo. Kenako anaphimba nthaka youma ndi maluwa, mitengo, ndi udzu. (Mwana m'modzi akugwedeza tsamba lakanjedza kapena maluwa) Mulungu adayimilira, ndikuyang'ana mitengo yokongola ndi maluwa ndikuti ... (Auzeni ana onse kuti, "Zinali Bwino." Langizani ana kuti apereke mpira wapadziko lonse lapansi kwa ena.)

Kenako Anapitiliza kulenga Kwake.

Iye adalenga dzuwa, mwezi na nyenyezi. (Ana kuti akweze dzuwa lawo, mwezi ndi nyenyezi masamba ochekera) Anali okongola! Mulungu anayang'ana pa iwo, ndipo kenanso anati ... (Auzeni ana onse kuti, "Zinali Bwino." Langizani ana kuti apereke mpira wapadziko lonse kwa ena.)

DAWUNILODI: Zida Zowonera Dzuwa, Mwezi ndi Nyenyezi

Kenako Mulungu analenga mbalame ndi nsomba. (Ana kuti achite ngati mbalame, akuwombetsa mapiko awo ndikuwuluka ndi nsomba) Adawadalitsa ndikuwauza kuti achuluke kuti nyanjayi idzadzidwe ndi nsomba zamitundumitundu ndi mlengalenga ndikudzaza ndi mbalame zokongola.
Mulungu adawayang'ana, adamwetulira, nati ... "(Auzeni ana onse kuti,"Zinali Bwino." Langizani ana kuti apereke mpira wapadziko lonse kwa ena.)

Pakumalisa, Mulungu acita pinyama. (Sankhani ana osacheperaamodzipanyamailiyonse, dulani masikono a nyama, dulani papepala, dulani maso kuti mupange chigoba cha nyama) Abulu, abulu, agalu ndi abakha. Anapanga tiana ta mphaka tating'ono komanso mikango yayikulu, yankhanza - nyama zamtundu uliwonse.

DAWUNILODI: Nkhope zowoneka zothandizira

Tenepo Mulungu acita mamuna na nkazi. (Mnyamata ndi mtsikana)

Baibulo limanena kuti Iye anapanga anthu kukhala monga Iye ndipo anawapatsa udindo woyang'anira zonse zomwe analenga - nsomba za m'nyanja, mbalame zamlengalenga, ndi zamoyo zonse. Ndipo Mulungu anati… "ZINALI ZABWINO KWAMBIRI"

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Pamene Mulungu anapanga zonse' PowerPoint ndi audio kuti zithandizire pakuphunzitsa

 

 

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Pamene Mulungu adalenga zonse' Masamba ochekera

 

SKIT: Get three volunteers to stand in a row, holding a rope. As the Bible verse is read place a sign SPIRIT around the neck of the first child. Give him a deflated balloon to hold.

Optional: Download SPIRIT Visual Aid.

“ Tsono Yehova Mulungu anawumba munthu kuchokera ku dothi, (BODY place sign around neck of the last child) nawuziramo mpweya wamoyo mʼmphuno mwake; (Blow up SPIRIT's balloon)

Optional: Download BODY Visual Aid.

ndipo munthuyo anakhala wamoyo." (SOUL place sign around the neck of the middle child). (Genesis 2:7)

Optional: Download SOUL Visual Aid.

At this stage the LORD God walking in the garden in the cool of the day and had fellowship (Take the hand of SPIRIT child and walk, SOUL follows holding onto the rope, and BODY is willing to walk holding the rope as well.) Harmony and unity, fellowship with God in a beautiful garden.

NUGGETTS:
We were created in the image of the Triune God (Father, Son and Holy Spirit) we are triune creatures we are Spirit, Soul and body.
We were created perfect, because God is perfect
We were created to be in relationship with God because we are Spirit and need relationship with a Spirit God.

6. APPLICATION / ENCOUNTERING GOD:

CLOSING PRAYER: Heavenly Father God of creation, forgive our moments of ingratitude from appreciating the wonder that is this world, the endless cycle of nature, of life and death and rebirth.
Forgive us for taking without giving, reaping without sowing.
Open our eyes to see, our lips to praise and our hands to share.
May our feet tread lightly on the path we tread and our footsteps be worthy of following, for they lead to you.

Read more at: www.faithandworship.com

OPTIONAL:

CHILENGEDWE CHIYENDA (Mwasankha)

Patsani mwana aliyense pepala ndikulembera cholemberakutiayendepa CHILENGEDWE YENDE panja ngati nyengo ilola. Cholinga ndikutolera zinthu kuti ziwathandize kupanga 'chithunzi cha chilengedwe.' sangapezeke kuti akhoza kujambula chithunzi chaching'ono, monga Dzuwa ndi Mwezi, amatola udzu ndi maluwa kuti azimata pafupi ndi # 4, mwina nthenga ya # 5. Onetsetsani kuti ana ali ndi nthawi yopatsira zikwangwani zawo za Creation mozungulira wina ndi mnzake kuti asangalale ndi kuyenda kwa wina aliyense.

KAMBIRANANI MAWU AWA:
• Mukumva bwanji za inu mwini tsopano mwakumbutsidwa kuti Mulungu ndiye anakulengani.
• Mumadzimva apadera?
• Mulungu ali ndi cholinga ndi moyo wanu.
• Ndimakutamandani chifukwa ndinapangidwa modabwitsa komanso modabwitsa. Masalimo 139: 14
• Moyo ndi mphatso yaulere ndipo Mulungu akufuna kukupatsani.

Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;
Masalimo 139: 14

(Gwiritsani ntchito Vesi Lakuwonetseratu Zida za m'Baibulo, mupatseni mwana aliyense vesi lokumbukira kuti apite nalo kunyumba)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

PEMPHERO:
Atate wakumwamba, tikukuthokozani kuti inu nokha ndiye Mlengi. Ndinu wamphamvu komanso wolenga mwaluso kwambiri. Zikomo chifukwa chotilenga m'chifaniziro chanu ndikupanga zinthu zonse kukhala zabwino kwambiri.

TENGANI ZOCHITIKA PANYUMBA:

• Tengani ndime zokumbukira Kunyumba

Sindikizani ndime Lakutenga Labaibulo limodzi la mwana aliyense. Apatseni mwana aliyense chikwatu chokwanira kuti azinyamula zinthu zonse zakunyumba

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

DAWUNILODI: Chilengedwe Chichewa masewera

 

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewi 'Pamene Mulungu adalenga mitundu yonse ya utoto'.

 

GAWO LOTSATIRA:We will continue with the ‘Water Series’
Tiphunzira m'mene tchimo lidalowera mdziko lapansi ndi m'mene Mulungu adachitila ndikutipatsa lonjezo.

Sin stops us from getting the free gift of eternal life, sin separates us from God and comes with consequences.

Zosefera Mchenga Zachilengedwe Kuphunzitsa:

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Visit Drop of Hope English website - Introduction

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - Introduction

HANDOUT:

Optional: Download English BioSand Filter- Introduction Handout #1

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #1 'Sefa ya Zosefera Mchenga Wachilengedwe (ZMW) Mawu Otsogolera'

Optional: Download English BioSand Filter Colouring Book

Mmene Madzi Amaipitsira

Uthenga Wofunika: Madzi amatha kuipitsidwa m'njira zambiri.

Madzi omwe ali ndi tizilombo toyambitsa matenda ndi zinthu zina zoipitsa amaipitsidwa. Ndowe za anthu ndi zinyama ndizomwe zimaipitsa madzi. Madzi amaipitsidwa pamene anthu ndi nyama zikuchita chimbudzi pabwalo kapena pafupi ndi gwero la madzi komanso ngati zimbudzi sizikugwiritsidwa ntchito bwino ndi kusamalidwa bwino. Ndowezo zimalowa m’madzimo ndipo zimafaliridwa kwa aliyense amene amagwiritsa ntchito madziwo.

Madzi owonongeka amatha kubwera kudzera m'mitsinje, mitsinje, zitsime ndipo amatengedwa kupita kunyumba zathu m'mapaipi ndi ndowa.

In this water sanitation and Hygiene training you will learn how water is contaminated.

DAWUNILODI: 'Momwe madzi amaipitsidwa' Chichewa poster to assist with the teaching.

DAWUNILODI: Weekly Chichewa Educational Handouts to be given to the children to take home to thier parents.

Momwe madzi amaipitsidwa

- Zotengera zosungiramo madzi sizitsukidwa bwino Matanki osungira
- Madzi saphimbidwa kuti atetezedwe ku matenda
- Chidebe ndi chingwe chomwe chimagwiritsidwa ntchito potulutsa madzi pachitsime chinali kukhudzana ndi chinthu chodetsedwa (manja, nyama, nthaka)

Madzi amatha kuwoneka akuda ngati ali ndi kachilombo, koma ngakhale madzi oyera amatha kukhala ndi tizilombo toyambitsa matenda. Si magwero onse amadzi omwe ali ndi madzi abwino.

Madzi amvula amakhala oyera akagwa kuchokera kumwamba, koma amatha kukhala akuda akatera padenga. Madzi apansi panthaka amatha kukhala abwino, koma amatha kuipitsidwa ndi mankhwala kapena zinyalala zachimbudzi. Madzi apamtunda ndi opanda khalidwe chifukwa pali njira zambiri zomwe angatengere.

Zomwe zachokera CAWST.org

Visit Drop of Hope website - Contaminated Water Contains Microbes That Make Us Sick

Madzi Owonongeka Ali Ndi Tizilombo Zoti Tizidwala

DAWUNILODI: 'Madzi Owonongeka Ali ndi Tizilombo Zoti Tizidwala' poster to assist with the teaching.

DAWUNILODI: 'Madzi Owonongeka Ali ndi Tizilombo Zoti Tizidwala' Chichewa Educational Handout for the parents or guardian,

Madzi Owonongeka Ali Ndi Tizilombo Zoti Tizidwala

Uthenga Wofunika: Madzi oipitsidwa akhoza kutidwalitsa.

Mafunso Otheka:

•  Kodi inuyo kapena wina m'banjamo mwadwala posachedwa?

•  Kodi mukudziwa chifukwa chake inu kapena banja lanu munadwala?

•  Kodi inuyo kapena banja lanu munayamba mwadwalapo chifukwa cha madzi oipa?

•  Kodi munawononga ndalama zingati pamene wina m'banja mwanu anapita kwa dokotala?

Zamkatimu:

Madzi akadetsedwa, timadziwa kuti si bwino kumwa. Tingaganize kuti madzi abwino ndi abwino kumwa, koma sizili choncho nthawi zonse. Pakhoza kukhala zamoyo zazing'ono zomwe zimatchedwa tizilombo toyambitsa matenda, tizilombo toyambitsa matenda kapena tizilombo tating'onoting'ono (malinga ndi chinenero ndi chikhalidwe) m'madzi. Tizilombo tating'onoting'ono timeneti titha kukhala mphutsi, majeremusi, ndi mabakiteriya. Tizilombo ting'onoting'ono kwambiri moti sitingathe kuwaona ndi maso athu.

Ngati timwa madzi oipitsidwa, titha kudwala ndi:

•  Kutsekula m'mimba

•  Kusanza

•  Kupweteka kwa m'mimba

•  Malungo

(Lankhulani za matenda aliwonse okhudzana ndi madzi omwe amapezeka m'deralo.)

Tikadwala, tingafunike kupita kwa dokotala kapena kugona m'chipatala. Ngati tifuna mankhwala ochizira matendawa, zingawononge ndalama zambiri. Matenda angatichititse kuphonya sukulu kapena kuntchito. Matenda ena ndi oipa kwambiri moti tikhoza kufa.

Pali zotsatira zambiri zogwiritsira ntchito madzi oipitsidwa.

Fufuzani Kumvetsetsa:

•  Kodi mukuwona chiyani m'madzi?

•  Ndi chiyani chomwe simungathe kuchiwona m'madzi, koma chingakhalepobe?

•  Kodi chimachitika ndi chiyani ngati mumwa madzi omwe ali ndi tizilombo toyambitsa matenda?

•  Ndi matenda ati omwe tingatenge tikamwa madzi oipitsidwa?

•  Kodi zina mwa zotsatira za kudwala ndi zotani?

Zomwe zachokera CAWST.org

DAWUNILODI: 'Letsani Tizilombo Pezani Madzi Abwino' poster to assist with the teaching.

DAWUNILODI: 'Letsani Tizilombo Pezani Madzi Abwino' Chichewa Educational Handout for the parents or guardian.

Letsani Tizilombo Pezani Madzi Abwino

Uthenga wofunikira: Mutha kukhala ndi madzi abwino ngati simukuteteza gwero la madzi, kuyeretsa madzi anu ndikusunga madzi oyeretsedwa bwino.

Mafunso Otheka:

Ngati positi ikugwiritsidwa ntchito ngati mawu oyamba:

•  Mukuwona chiyani patsamba lino?

•  Kodi mukuganiza kuti izi zithandiza bwanji banja lanu kukhala lathanzi?

Ngati positi ikugwiritsidwa ntchito ngati ndemanga:

•  Kodi mungapeze bwanji madzi abwino?

Zamkatimu:

Kumwa madzi abwino kumathandizira kuletsa kusamutsa kwa tizilombo toyambitsa matenda ndikuteteza inu ndi banja lanu kuti musadwale.

Choyamba, muyenera Kuteteza Madzi Anu. Madzi a mvula ayenera kusungidwa mu chidebe chotsekedwa ndi chivindikiro kuti tizilombo toyambitsa matenda tisalowe. Zitsime ziyenera kuphimbidwa, ndi ngalande yopatutsira madzi oipa, kuti tizilombo toyambitsa matenda tisalowemo. Magwero a madzi a pamwamba monga maiwe ayenera kutchingidwa ndi mpanda kuti nyama zisalowe. Zitsime ziyenera kutetezedwa ndi kasupe kapena bokosi lamadzi.

Chachiwiri, mutha Kutsuka Madzi Anu m'nyumba kuti madziwo akhale abwino kwa banja. Kuyeretsa madzi kumaphatikizapo njira zitatu: sedimentation, filtration, ndi disinfection. Pali njira zambiri zabwino zopangira madzi anu. Tikambirana zambiri zoyeretsera madzi m'nyumba muzithunzi zotsatirazi.

Kuteteza Madzi Anu Omwe Agwiritsidwa Ntchito gwiritsani ntchito chidebe chosungira chomwe chili ndi chivindikiro. Chidebe chosungira bwino chimakhala ndi pompopi kapena chotsegula chopapatiza kuti chithire madzi. Musasunge madzi anu m'mitsuko yosatsegula. Madzi osungidwa amaipitsidwa ndi tizilombo toyambitsa matenda ngati mugwiritsa ntchito kapu kapena dipper potulutsa madziwo. Phunzitsani ana kuthira madzi pamene akufuna kumwa kapena kugwiritsa ntchito chotengera chosungiramo ndi mpope.

Fufuzani Kumvetsetsa:

Ngati positi ikugwiritsidwa ntchito ngati mawu oyamba:

•  Kodi njira zina zopezera madzi abwino ndi ziti?

Ngati positi ikugwiritsidwa ntchito ngati ndemanga:

•  Kodi timateteza bwanji gwero lathu la madzi?

•  Kodi ndikofunikira kuthira madzi athu tisanamwe?

•  Kodi zina mwa zitsanzo za njira zoyeretsera madzi ndi ziti?

•  Ndi zotengera zamtundu wanji zomwe zingasunge madzi athu oyeretsedwa kukhala abwino?

Zomwe zachokera CAWST.org

DAWUNILODI: 'Letsani Tizilombo Gwiritsani Ntchito Ukhondo' poster to assist with the teaching.

DAWUNILODI: 'Letsani Tizilombo Gwiritsani Ntchito Ukhondo' English Educational Handout for the parents or guardian.

Letsani Tizilombo Gwiritsani Ntchito Ukhondo

Uthenga wofunikira: Pali zinthu zomwe tingachite kuti tidziteteze ku tizilombo toyambitsa matenda.

Mafunso Otheka:

•  Kodi tizilombo toyambitsa matenda tingasamutsire bwanji mkamwa mwanu?

•  Kodi tizilombo toyambitsa matenda tingasamutsire bwanji ku chakudya chanu?

•  Ndi zizolowezi zabwino ziti zaumwini zomwe zingaletse kusamutsidwa kwa tizilombo toyambitsa matenda kuchokera ku zala zathu kupita mkamwa mwathu?

•  Kodi tingatetezere bwanji zakudya ndi mbale zathu kuti zisaipitsidwe?

•  Kodi tingatani kuti nyumba zathu zizikhala zaukhondo?

Zamkatimu:

Zizolowezi zabwino ndi zoipa zingachititse kuti chakudya chathu chikhale choyera kapena chodetsedwa. Ndowe za anthu ndi nyama ndizomwe zimayambitsa kuipitsidwa ndi matenda.

Tizilombo toyambitsa matenda titha kuchoka ku ndowe kudzera m'manja ndi zala kenako kupita ku chakudya kapena m'kamwa.

Tizilombo toyambitsa matenda timasamutsidwa ku zala zathu nthawi iliyonse tikakhudza chinthu chomwe chaipitsidwa. Pamene zala zathu zaipitsidwa ndi kukhudza pakamwa pathu, tikhoza kudwala.

Tiyenera kusamba m'manja tikachoka kuchimbudzi, tisanadye komanso tisanakonze chakudya. Tiyeneranso kusamba m'manja tikagwira ndowe za ana.

Kusamba nthawi zonse ndi sopo ndikofunikira kutsuka tizilombo tomwe tingakhale m'matupi athu. Zimenezi zidzatithandiza kukhala aukhondo ndi athanzi.

Kuteteza chakudya chathu ku ntchentche kungathandize kuletsa kufalikira kwa tizilombo toyambitsa matenda.

Kutsuka mbale m'madzi asopo tikatha kudya kumaletsa kusamutsa tizilombo toyambitsa matenda kupita kwa munthu wina amene amagwiritsira ntchito mbaleyo. Kusunga nyumba zathu zaukhondo ndi kukwirira zinyalala kumathandizanso kuletsa kusamutsa ma virus.

Fufuzani Kumvetsetsa:

•  Kodi zina mwaukhondo ndi ziti?

•  Kodi tizilombo toyambitsa matenda timafalira bwanji kudzera mu zala zathu?

•  Kodi tingaletse bwanji tizilombo toyambitsa matenda kufalikira pa zala ndi m'manja mwathu?

•  N'chifukwa chiyani timaletsa ntchentche pa chakudya?

•  Titani ndi zinyalala?

•  Kodi tiyenera kusamba m'manja liti?

Zomwe zachokera CAWST.org

CLICK to view Chechewa Water Series - Session #2

 

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION