Chichewa Grow and Go www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    kunyumba>>kukula ndi kupita >> mndandanda wamadzi >>

Kukula ndi Kupita - Mndandanda wa Madzi

This week’s destination: Ali kumwamba tsopano.

MATERIALS: Print Bible Verse Visual Aid. Crayons. Acts 1: 8-11, typed on slips of paper or downloaded, printed and cut into 6 verses, rolled up and placed inside 6 deflated balloons. Jesus outfit, (white and blue wraps) Print visual aids and take home Bible Verses.

AS KIDS ARRIVE PRIOR TO THE LESSON:

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 7 Kuphunzitsa Chichewa (To be translated)

1. WELCOME GAME: (10 minutes)

(Today's Bible verses Acts 1: 8-11, typed on slips of paper or downloaded, printed and cut into 6 verses, rolled up and placed inside 6 deflated balloons prior to the beginning of class.)

Get the children to blow up the balloons throw them in the air and have a catching game. Once they are caught get ready for the Team Game.

DOWNLOAD Bible Verses Acts 1:8-11

  
 

2. TEAM GAMES: (10 minutes) - BALLOON BOPPING:

Children can divide into teams and run a relay with bopping a balloon down to the far wall and holding balloon as they run back to the team, for the next player to bop the balloon and continue until all the team has run the balloon. The winning team gets to stomp on all 6 balloons and then the children find the Bible verses and put them in order and read them out loud.

3. ACTIVE PRAISE CHORUS:

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

4. INTIMATE WORSHIP: (5 minutes)

5. TEACHING:

a. Review:

KUONANSO:
Gawo lomaliza taphunzira kuti adaukitsidwa kwa akufa, ndipo ali kumwamba tsopano, akutipatsa mphatso yaulere ya moyo wosatha.

DAWUNILODI: Gawo # 6 Onaninso Zowoneka Zowoneka

b. Sword Play
Ready…Swords up… Machitidwe a Atumwi 1:11b … CHARGE

"Yesu amene wachotsedwa pakati panu ndi kupita kumwamba, adzabweranso mʼnjira yomweyi mwamuona akupita kumwamba.”
Machitidwe a Atumwi 1:11b

DOWNLOAD Bible Verse Visual Aid

c. Teach the Lesson

KUWERENGA BAIBULO:
Machitidwe 1: 8-11

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

KUPHUNZITSA:
Mu phunziro la lero la Bukhu la Machitidwe, tikuphunzira kuti pamene Yesu anali wokonzeka kubwerera kumwamba, anatenga ophunzira ake pambali kuti awonetsetse kuti akumvetsetsa zonse zomwe zinamuchitikira. Iye adalongosola chifukwa chake kunali kofunika kuti Iye apachikidwe pamtanda ndikuukitsidwa kwa akufa kuti akwaniritse zomwe Malembo Oyera adanena za Iye. Anawauzanso kuti abwerera kwa Atate ake akumwamba ndi kuti Mzimu Woyera adzakhala nawo.

BIBLE READING: Acts 1: 8-11

DOWNLOAD 'Ascension' Bible Verse Reading Video Mute version to voiceover in Chichewa

DOWNLOAD 'Ascension' Bible Verse Reading Video English Audio version

 

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Kumwamba kunyumba yokongola ya Mulungu' nkhani zophunzitsira.

Poyamba, ophunzirawo adali achisoni kuti Yesu adzawasiya, koma kenako Baibulo limatiuza kuti Yesu adatsegula malingaliro awo kuti amvetsetse.Kenako, chinthu chodabwitsa chinachitika.Baibulo limatiuza kuti Yesu anakweza manja ake ndi kudalitsa ophunzira ake.Ali powadalitsa, adadzuka natengedwa kupita kumwamba.

Anakweza m'mwamba natengedwa kupita kumwamba "Pita pamwamba, pamwamba ndi kutali."

NTCHITO YOSANGALATSA:
"Pita pamwamba, pamwamba ndi kutali."

(Akumbutseni ana kuti atulutse buluni, kusewera masewera kuti ayese mabaluni mlengalenga mpaka mphunzitsi atamaliza masewerawo.)

Anawo atha kupopera buluni, kutenga mavesi a m'Baibulo ndi tepi kapena kumata pamasamba ojambulidwa ndi zibaluni kapena papepala, awuzeni ana kujambula baluni yayikulu mozungulira ndime ndikudula "buluni". Onjezani riboni wopotera ku ndimeya baluni ndikukhomerera pakhoma la kalasi kapena kupita kunyumba, momwe mungafunire.Aloleni ana kusinthana kuwerenga / kubwereza ndimei limodzi.

DAWUNILODI: Zothandizira pa Kuwona

Sindikudziwa momwe zonsezi zimawonekera, koma m'malingaliro mwanga ndimawona ophunzira akuyimirira ndikuyang'ana pomwe Yesu adakwera mokweza mpaka Iye adasowa powonekera.Kodi ophunzirawo anali achisoni? Sizingatheke! Baibulo limatiuza kuti pamene Yesu adakwera kumwamba, ophunzira adampembedza Iye nabwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu.Anapitirizabe kukhalam'Nyumba ya Mulungu, kumtamanda Mulungu.

Iwo amayembekezera lonjezo la Mzimu Woyera.

KUWERENGA BAIBULO:
Machitidwe 2: 1-4

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

DOWNLOAD Bible For Children, 'The Birth of the Church' Bible Verse Reading Mute Video to voiceover in Chichewa

DOWNLOAD Bible For Children, 'The Birth of the Church' Bible Verse Reading English Audio Video.

Adapted from Bible for Children.

Padafika tsiku la Pentekosti , iwoonse anali pamodzi. 2 Mwadzidzidzi kunamveka mkokomo kuchokera kumwamba.Ankamveka ngati mphepo yamphamvu ikuwomba. Phokoso ili linadzaza nyumba yonse momwe anali kukhala. 3 Iwo adaona chinthu chakuoneka ngati malirimi a moto. Malawi aja analekanitsidwa ndipo anayimirira munthu aliyense pamenepo.4 Onse anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo anayamba kulankhula zinenero zosiyanasiyana. Mzimu Woyera anali kuwapatsa iwo mphamvu ya kulankhula zinenero izi.

Pomwe Yesu adauza ophunzila ake kuti ankubwerera kwa Atate, iye adalonjeza kuti iye atumiza mthandizi wina kuti akhale nawo. Limenelo linali lonjezo labwino kwambiri lomwe Yesu adapatsa otsatira ake, koma (Petulo), Yakobo, Yohane, Andreya, ndi ophunzira ena onse sanadziwe zenizeni zomwe zikutanthauza.

Yesu atakwera kumwamba, Baibulo limatiuza kuti otsatira ake anali atasonkhana malo amodzi. Anasonkhanitsidwa kuti achite chikondwerero chotchedwa Pentekosti pamene amapereka chopereka kwa Mulungu cha zipatso zoyambirira za zokolola zawo.

Mwadzidzidzi, adamva phokoso ngati laphokoso la chimphepo champhamvu. Kenako, adawona ngati malilime amoto omwe adakhala pamitu ya aliyense wa iwo. Izi zikadakhala zodabwitsa kwambiri zikadakhala zonse zomwe zidachitika, koma sizinali choncho.Baibulo limatiuza kuti, mphepo ndi moto zitatha, adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adayamba kulankhula zilankhulo zina.Aliyense kumeneko amamvetsetsa zomwe zimanenedwa mosasamala chilankhulo chomwe amalankhula.

Iyi ndi nkhani yodabwitsa yoti Mulungu amatumiza Mzimu Woyera, sichoncho?Chodabwitsa kwambiri ndikuti Mzimu Woyera sanabwere nthawi imodzi ndikupita.Mzimu umakhalabe m'mitima ya otsatira Khristu ndipo Mzimu uli nafe pano lero.Mzimu Woyera amatitsogolera posankha zomwe timapanga tsiku lililonse.Ndiye wotonthoza yemwe amachepetsa mantha athu ndikutipatsa chiyembekezo.Mzimu Woyera amalankhula nafe kudzera mu Lemba ndikutithandiza kumvetsetsa zomwe timawerenga.Mzimu Woyera ndi woti atithandize, chifukwa chake timumvere ndi kuchita zomwe akutitsogolera.

Izi ndizosangalatsa kwambiri! Ndikuganiza kuti zingakhale bwino kuti tikhala ndi chikondwerero chothokoza Mulungu potitumizira Mzimu Woyera.Ndili ndi mitsinje yofiira, yalanje, ndi yachikaso kuti ndikupatseni.Kodi mungaganizire chifukwa chomwe ndidasankhira mitundu imeneyo? Ndichoncho! Mitundu imeneyo imayimira moto womwe udatsikira otsatira a Yesu patsiku la Pentekosti.,Nonsenu mukakhala ndi ma streamers anu, tidzakondwerera mwa kuwayimika pamwamba pamutu pathu pamene tikuimba ndi kutamanda Mulungu.

 

Chosankha: DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chingerezi 'Kubadwa kwa tchalitchi' zophunzitsira.

KAMBIRANANI:

. Kodi mukuganiza kuti ophunzira anamva bwanji pamene anati Yesu akupita Kumwamba?

. Mwina adachita mantha komanso kukhala okhaokha, kodi mudayamba mwamvapo choncho?

PEMPHERO:

Wokondedwa Mulungu, Tikukuthokozani chifukwa chotumiza Yesu, Mwana wanu yekhayo, kudzatifera machimo athu. Tikudziwa kuti adawuka kwa akufa ndipo wabwerera kumwamba. Tidalitseni lero pamene tikumulambira Iye ndi chimwemwe chachikulu! Atate wakumwamba, tikuthokoza chifukwa chotumiza Mzimu Woyera kuti azikhala mwa ife ndikukhala otitonthoza, otiphunzitsa, komanso otitsogolera. M'dzina la Yesu timapemphera. Amen.

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

(Gwiritsani ntchito Vesi Lakuwonetseratu Zida za m'Baibulo, mupatseni mwana aliyense vesi lokumbukira kuti apite nalo kunyumba)

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

Baibulo la Ana 'Kumwamba nyumba yokongola ya Mulungu' Tengani Nyumba Yotsatira

DAWUNILODI: Mtundu utoto njanji kunyumba

Up, Up and Away! Children's Sermon | Sermons4Kids

Pentecostal Power Children's Sermon | Sermons4Kids

GAWO LOTSATIRA:

Mchigawo chino chathachi tikuthandizani kugawana chikhulupiriro chanu pogwiritsa ntchito Ulaliki wa Gospel womwewo womwe takhala tikugwiritsa ntchito magawo asanu ndi awiri apitawa.

Zosefera Mchenga Zachilengedwe Kuphunzitsa:

Kukonza

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - 'BioSand Maintenance'

BWANJI NGATI MAGWIRIDWE NDI OCHEDWA KWAMBIRI?

Ngati kuthamanga kwake kuli kosakwana 400 mL / mphindi, fyulutayo idzagwirabe ntchito.

Koma ogwiritsa ntchito sangakonde kuthamanga kwapang'onopang'ono. Kuthamanga kumayamba pang'onopang'ono pamene akugwiritsa ntchito fyuluta chifukwa pamwamba pa mchenga kumatseka ndi dothi. Ngati mayendedwe ayamba pang'onopang'ono, akhoza kusiya kugwiritsa ntchito fyuluta.

Ngati kuthamanga kukucheperachepera mukatha kuyika fyuluta, mutha kuyesa kuyipanga mwachangu poyeretsa pamwamba pa mchenga. Pangani 'Tembenuzani madzi ndi Kutaya’. Sungani pamwamba pa mchenga ndi dzanja lanu. Kenako gwiritsani ntchito kapu kutaya madzi akuda pamwamba pa fyulutayo.

Ngati kuthamanga ndikochedwa mutatha kuchita 4 "Tembenuzani madzi ndi Kutaya", muyenera kutsuka mchenga wonse. Chotsani mchenga wonse mu fyuluta. Tengani mchengawo kuti ukatsukidwenso. Yesaninso mtsuko wina. Ikani fyuluta imodzi ndikuyesa kuchuluka kwa mayendedwe. Auzeni anthu omwe amatsuka mchengawo kuti sanachapitsidwe mokwanira, kuti asinthe njira yawo yochapira. Ikaninso fyuluta m'nyumba ndi miyala yatsopano ndi mchenga womwe watsukidwa kwambiri. Yang'ananinso kuchuluka kwamayendedwe.

"'Tembenuzani madzi ndi Kutaya'"

View on YouTube English 'Swirl and Dump'

DAWUNILODI: ''Kukonza Zosefera Mchenga Zachilengedwe (ZMZ)' poster to assist with the teaching.

DAWUNILODI: 'Kukonza Zosefera Mchenga Zachilengedwe (ZMZ)' Educational Handout for the parents or guardian.

Kukonza Zosefera Mchenga Zachilengedwe (ZMZ)

Uthenga Wofunika:

Kusamalira bwino kwa fyuluta ya biosand kumapangitsa kuti madzi azikhala abwino.

Mafunso Otheka :

Mumadziwa bwanji nthawi yomwe muyenera kusamalira zosefera?

Kodi chachitika ndi chiyani pamlingo wothamanga?

Kodi tingabwezeretse bwanji kuthamanga kwa magazi?

Zamkatimu:

Kuyenda kwa fyuluta kumachepa pakapita nthawi chifukwa cha kutsekeka kwa mchenga ndi dothi m'madzi osayeretsedwa. Tiyenera kukonza bwino ngati fyulutayo ikuyenda pang'onopang'ono. Kangati zimatengera momwe madzi osayeretsedwa aliri oipa.

Kuti tibwezeretse kuchuluka kwa madzi, timachita izi:

•  Chotsani chivindikiro cha fyuluta

•  Ngati palibe madzi pamwamba pa mbale ya diffuser, onjezerani pafupifupi malita 4 (1 galoni) yamadzi.

•  Chotsani mbale ya diffuser Pogwiritsa ntchito chikhatho cha dzanja lanu, gwirani pang'ono pamwamba pa mchenga ndikusuntha dzanja lanu mozungulira;

•  samalani kuti musasakanize pamwamba pa mchenga mozama mu fyuluta Tulutsani madzi akuda ndi chidebe chaching'ono

•  Tayani madzi akuda kunja kwa nyumba m'dzenje lonyowa kapena m'munda

•  Bwerezani ntchito yokonza mpaka kuthamanga kwa kayendedwe kabwezeretsedwe

•  Onetsetsani kuti mchenga uli wosalala komanso wosalala

•  Bwezerani mbale ya diffuser

•  Sambani m'manja ndi sopo ndi madzi

•  Lembaninso fyuluta ndikukhazikitsa chidebe chosungira madzi kuti mutenge madzi aukhondo

Biolayer yasokonezedwa ndi kukonza, koma idzakulanso. Ndikofunika kupitiriza kupha madzi osefa. Ngati mupeza kuti kuthamanga kwa fyuluta kumachepetsa mofulumira,

sungani madzi anu a gwero musanawatsanulire mu fyuluta. Muyeneranso kuyang'anira mlingo wa mchenga ndikusamalira mchenga. Yang'anani mlingo wa madzi oyima, mchenga ukhale 5cm (2 mainchesi) pansi pa mlingo wa madzi oyimirira.

Ngati mudakali ndi vuto ndi fyuluta yanu mutayiyeretsa, funsani wopanga zosefera kapena wothandizira zaumoyo wanu.

Fufuzani Kumvetsetsa:

•  Ndiwonetseni momwe ndingagwiritsire ntchito ndikusamalira fyuluta.

•  Kodi mumafunika kukonza kangati?

•  N'chifukwa chiyani kuli koyenera kupitiriza kuphera tizilombo tosefera m'madzi osefawo mutatsuka zosefera?

Zomwe zachokera CAWST.org

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #12 'Kukonza '

HANDOUT:

Download Handout #12 - 'Maintenance check the flow rate' English Educational Handout

Visit Drop of Hope website - 'BioSand Filter Maintenance'

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #13 ''To add ''

HANDOUT:

Download Handout #13 -' Educating the user how to flush the filter' English Educational Handout

Kuphunzitsa wogwiritsa ntchito - Momwe Mungatsukire Zosefera

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - ' Flush the Filter '

Visit Drop of Hope website - 'Flush the Filter'

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #14 'To add '

HANDOUT:

Download Handout #14 - Educating the user how to clean the filter English Educational Handout

View on YouTube How to clean the BioSand Filter

Visit Drop of Hope website - Clean the Filter'

Learn how to Clean the filter

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #15 'To add '

HANDOUT:

Download Handout #15 - Follow-Up with the User

CLICK to view Water Series - Session #12

 

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION