Chichewa Grow and Go www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    kunyumba>>kukula ndi kupita >> mndandanda wamadzi >>gawo 9>>gawo 10

Kukula ndi Kupita - Mndandanda wa Madzi Gawo #10

This week’s destination: Anauka kwa akufa!

MATERIALS: Print Bible Verse Visual Aid. Crayons. Cloths and props for the drama. Hide and seek Book Marks. Balloons. Messages to insert into the balloons for the Team Game. Jesus outfit, (white and blue wraps) Print visual aids

AS KIDS ARRIVE PRIOR TO THE LESSON:

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 6 Kuphunzitsa Chichewa (To be translated)

1. WELCOME GAME: (10 minutes)

'He is risen' Hide and Seek:

Print off and cut out the Book Marks, hide them about the room and get the children to seek them, one per child.

DOWNLOAD 'He is alive' Book Marks

2. TEAM GAMES: (10 minutes)

SURPRISE BALLOON POPPING: Before class begins, the teacher will have enough balloons blown up for each child. Inside the balloon will be words from our lesson or today's Bible verse. Divide the children into teams. Each child will run to a box of ballons, take a balloon and pop it by stomping on it. The game will continue until each child has popped a balloon. THEN the team will try to put the words from the balloons into an order that will tell today's Bible story. (Examples: one balloon can have JESUS DIED ON THE CROSS; another balloon could say TWO WOMEN WENT TO THE GRAVE WHERE JESUS WAS BURIED. Another balloon paper might say THE STONE HAD BEEN ROLLED AWAY; another balloon could say THE GRAVE WAS EMPTY; another would say THEY WERE SURPRISED TO FIND AN EMPTY GRAVE; another balloon paper could say, ANGELS TALKED TO THE TWO WOMEN AND SAID THAT JESUS WAS NOT THERE; another could have written JESUS IS NOT HERE; another could say HE HAS RISEN JUST AS HE SAID. If the teacher needs more papers for larger teams, other words could be added, such as WE ARE HAPPY THAT JESUS DIED ON THE CROSS, and JESUS LOVES US VERY MUCH, etc.)

3. ACTIVE PRAISE CHORUS:

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

4. INTIMATE WORSHIP: (5 minutes)

5. TEACHING:

a. Review:

Gawo lomaliza taphunzira kuti Mulungu adathetsa vuto lodzipatula kwa munthu pomutumiza Yesu mwana wake, yemwe ndi Mulungu, ndipo adakhala moyo wangwiro, wamphamvu koma kenako adafa pamtanda chifukwa amatikonda choncho machimo athu akhoza kukhululukidwa. Adalipira dipo kapena mtengo wa machimo athu.

DAWUNILODI: Onaninso Zowoneka Zowoneka

ONANI ZOKAMBIRANA:

Yang'anani pachithunzichi, lolani kuti tikambirane zomwe tikuwona.

Mukuganiza kuti Yesu akuganiza chiyani?

Kodi Mariya ndi wophunzira wake wokondedwa Yohane akuganiza chiyani?

Kodi msirikali Wachiroma akuganiza chiyani? 
 

b. Sword Play
Ready…Swords up… Mateyu 28:6 … CHARGE

6 Iye muno mulibe, wauka monga mmene ananenera. Bwerani, dzaoneni malo amene anagona.  Mateyu 28:6

(Use Bible Verse Visual Aid, give each child a Memory Verse to take home at the end of the lesson.)

DOWNLOAD Bible Verse Visual Aid

c. Teach the Lesson

Sabata ino tiphunzira kuti adauka kwa akufa, ndipo ali Kumwamba tsopano, akutipatsa mphatso yaULERE ya moyo wosatha.

NKHANI YA M'BAIBULO:

DOWNLOAD 'Resurrection' Bible Verse Reading Video Mute version to voiceover in Chichewa.

DOWNLOAD 'Resurrection' Bible Verse Reading Video English Audio version

Adapted from Bible for Children.

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

NKHANI YA M'BAIBULO / SANKHA:
Pambuyo pa Sabata, tsiku loyamba la sabata litayamba kucha, Malia Magadalena ndi Mariya wina (Allot asungwana awiri, apatseni nsalu kuti aphimbe mitu yawo) adapita kukawona mandawo. Ndipo mwadzidzidzi padali chibvomezi chachikulu; (mngelo wovala chovala choyera ndi lamba wagolide) kwa mngelo wa Ambuye, akutsika kuchokera kumwamba, adadza ndikugubuduza mwalawo nakhala pamwamba pake. (Asanaphunzire pangani manda pogwiritsa ntchito mipando ina kutsogolo kumayimira malowo ) Maonekedwe ake anali ngati mphezi, ndipo zovala zake zinali zoyera ngati matalala.Poopa iye alondawo adanjenjemera ndikukhala ngati anthu akufa. (Apatseni anyamata awiri, okhala ndi ndodo omwe amagwa ngati anthu akufa)

KUPHUNZITSA:
Ndikuganiza kuti a Malia awiriwo adachita mantha ndi izi. (Atsikana awiri, akunjenjemera ndikugwirana mwamantha)

Mthengayo adamva momwe akumvera nati, "Musaope; ndikudziwa kuti mukufuna Yesu amene adapachikidwa.Iye sali pano, chifukwa waukitsidwa monga ananenera. Bwerani mudzaone malo amene anagona .” (Mngelo atenga atsikana aja kulowa nawo m'manda)

(Gwiritsani ntchito Mateyu 28: 6 zithunzi)

DAWUNILODI: Vesi Labaibulo Lothandiza Powonekera

"Sizingatheke!" iwo anati.
“Inde!”Anatero mlonda uja.
“Bwerani mudzaone m'manda. Mulibe muno! ”
"Ali kuti?"
iwo anafunsa.
"Akupita ku Galileya," adatero mthengayo. Amayi amawoneka odabwa
“Tichite chiyani?” anafunsa azimayi aja.
“Uli ndi ntchito yofunika kwambiri,” anatero mngeloyo. “Pitani mukapeze ophunzira enawo. Auzeni kuti Yesu ali moyo! Auzeni apite kukakumana naye ku Galileya.”
Kotero iwo ananyamuka. Koma ali m'njira, Yesu anakumana nawo. (Mwana wopatsidwa Yesu, yesani kugwiritsa ntchito mwana yemweyo)
Anathamangira kwa iye. Iwo adagwa pansi ndikumagwira miyendo yake, akulira mosangalala. Iwo anali okondwa kwambiri!

Koma Yesu adanena zomwe mngelo adanena: Ndiye Yesu adati kwa iwo, "Musaope; Pitani mukauze abale anga kuti apite ku Galileya. Adzandiona kumeneko.”

(Gwiritsani ntchito Mateyu 28:10 zothandizira kuona)

DAWUNILODI: Vesi Labaibulo Lothandiza Powonekera

Azimayiwo anati, "Sitikuopanso ayi! Tinkachita mantha kuti sitidzawonananso. Koma tsopano wabwerera! ”
Yesu anati, "Ndikudziwa kuti simukuopa kusandiwona.Ndikunena kuti simuyenera kuchita mantha ndi zinthu zina - zinthu zazikulu."
“Zinthu zazikulu bwanji?” anafunsa a Malia "Anthu ambiri amaopa kufa," adatero. “Koma ndidamenya nkhondo yolimbana ndi imfa ndipo NDAPAMBANA!Imfa imagonjetsedwa.Tsopano monga ndakuuza kuti upite ukauze anzanga kuti adzakumane nane ku Galileya. ” (Atsikana amatuluka)

Kotero akazi awiriwo adapita kukauza atumwi ndi enawo.Iwo anali oyamba kumva Uthenga Wabwino wonena kuti Yesu anali moyo - kuti wagonjetsa imfa.Iwo anali oyamba kuuzidwa kuti agawane ena za Uthenga Wabwinowu - kuti asadzachitenso mantha.

Ndipo ndikuuzani china chake: Kwa nthawi yayitali, akhristu anali ndi nthawi yovuta kwambiri. Kwa zaka mazana ambiri, akhristu ambiri adaphedwa chifukwa chotsatira Yesu.

Koma chimodzi mwazinthu zomwe anthu adazindikira ndichakuti akhristu samawopa kufa.Iwo akhadziwa kuti Yesu akhadakonda kufa.Yesu anali atawaonetsa kuti sankafunikanso kuchita mantha.

DAWUNILODI: Kujambula Tsamba Zowonekera

'Lamlungu loyamba la Kuuka kwa Akufa' (Pasaka Woyamba)

Baibulo ya ana

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Pasaka Woyamba' PowerPoint kuti athandize pophunzitsa.

DAWUNILODI: Baibulo la Ana ' 'Pasaka Woyamba' PDF

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Pasaka Woyamba' masamba ochekera kuti lizithandiza pophunzitsa.

DAWUNILODI: Baibulo la Ana 'Pasaka Woyamba' Masamba opaka utoto PDF

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

6  Iye muno mulibe, wauka monga mmene ananenera. Bwerani, dzaoneni malo amene anagona. Mateyu 28:6

(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

KAMBIRANANI:
Ndikudabwa kuti a Malia adamva bwanji mkati akamati chivomerezi ndi mngelo.

Ndikudabwa zomwe amaganiza ndikumva pomwe mngelo ndi Yesu adawauza kuti sayenera kuchita mantha.Ndikudabwa ngati nthawi zina anali kuchita mantha.

Ndikudabwa ngati munayamba mwakhala mukuwopa kwambiri kuti simumatha kugona usiku.

Ndikudabwa, m'masiku openga ngati mumamvanso nkhawa kapena mantha.

Ndikudabwa chomwe chingachitike mutakumbukira kuti Yesu ndi wamoyo, ndikuti ali nanu pomwe muli ndi mantha.

(Chosankha: Sewerani nyimbo yachingelezi ya Chipulumutso cha Chingerezi)

A Children's Sermon on Matthew 28:1-10 - Gary Neal Hansen -

PEMPHERO: Yesu akugogoda pakhomo la mtima wako

Kodi mukufuna kupemphera ndikumufunsa mumtima mwanu?

DAWUNILODI: Chichewa 'Gogodani pachitseko' Pita Kunyumba

 

DAWUNILODI: Chichewa 'Gogodani pachitseko' Pita Kunyumba

(Apatseni mwana aliyense)

(Mungafune kuti ana abwereze pambuyo panu pemphero ili)

Ngati mukufuna kupereka moyo wanu kwa Yesu, chonde pempherani pambuyo panga.

PEMPHERO:

Yesu akugogoda pakhomo la mtima wako - (Gwiritsani ntchito (ndime) (yothandizira) Kodi mukufuna kupemphera ndikumufunsa mumtima mwanu? ( Mungafune kuti ana abwereze pambuyo panu pemphero ili )

Ngati mukufuna kupereka moyo wanu kwa Yesu, chonde pempherani pambuyo panga.

"Atate Wakumwamba - zikomo pondipatsa mphatso ya moyo - pano padziko lanu lokongola, - zikomo kwambiri kuti mukufuna kundipatsa - mphatso yaulere ya moyo wosatha. - Ndikudziwa kuti sindingakhale wabwino mokwanira - kuti ndilandire mphatso yaulere iyi, - sindingayenerere - kapena kugwira ntchito molimbika kuti ndipeze. Ndikudziwa tsopano - kuti tchimo limandilepheretsa kulandira mphatsoyi. - Ndipo ndikudziwa kuti tonse ndife ochimwa, - olekanitsidwa ndi Inu. - Ndikumvetsa tsopano - kuti payenera kukhala njira ina - ndipo pali njira Yanu - - Ndikudziwa kuti ndinu achikondi - ndipo simukufuna kundilanga - koma ndikudziwanso kuti inu ndinu wolungama - ndipo uyenera kulanga tchimo. - Ndili pamavuto akulu - ndili ndi vuto lalikulu - koma ndikukuthokozani chifukwa mwathetsa vutoli - potumiza mwana wanu Yesu.- Zikomo kuti Yesu adakhala moyo wangwiro ndi wamphamvu. - Zikomo Yesu - kuti munali okonzeka kufa pamtanda - kulipira chilango, - mtengo, wa machimo anga. - Zikomo - kuti munauka kwa akufa - pa tsiku lachitatu - ndipo muli Kumwamba tsopano - mukundipatsa mphatso yaulere ya moyo wosatha.

Ndikufuna kusiya njira zanga zoyipa, zoyipa. -Zinthu zonse zomwe ndimachita, - kapena sindichita, - ndikuganiza ndi kunena - zomwe sizikukondweretsani, - ndikulapa, - Pepani, ndikusiya njira zanga zakale. - Chonde ndiyeretseni - ndikhululukireni machimo anga - ndikufuna kukutsatirani.- Chonde bwerani m'moyo wanga - ndikuyamba kulamulira, - ndimalandira mphatso iyi mwa Chikhulupiriro - ndi mtima wothokoza, - zikomo pondilandira - kulowa M'banja la Mulungu. Amen"

 

Print the Boy and Girl hearts and get the children to write 'Today I gave my heart to Jesus' Signed and dated

DOWNLOAD Girl blank heart visual aid

DOWNLOAD Boy blank heart visual aid

 

Print the Boy and Girl hearts and get the children to write 'Today I gave my heart to Jesus' Signed and dated

DOWNLOAD Boy blank heart take home track

DOWNLOAD Girl blank heart take home track

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

Sindikizani ndime yotenga mbaibulo imodzi pa mwana aliyense. Onetsetsani kuti ana awasunga mosamala mu chikwatu ndikuwabweretsanso mawa.

Lero tili ndi mphatso yapadera yaulere kwa inu zikomu.

• Tengani Bookmark Yanyumba

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Pasaka woyamba'

GAWO LOTSATIRA:

Tsopano popeza mwapereka moyo wanu kwa Yesu, muphunzira za lonjezo losangalatsa lomwe Atate wathu wakumwamba adapereka. Ndi ntchito yomwe mukufuna kuti tichite.

Zosefera Mchenga Zachilengedwe Kuphunzitsa:

Ikani Zosefera

Embedded Microsoft Office presentation, powered by Office.

Optional: Download English BioSand Filter PowerPoint - 'BioSand Filter Installation'

View on YouTube Where to put the biosand filter

Kabuku:

DAWUNILODI: Chikalata Chamaphunziro #11 'Ikani Zosefera '

HANDOUT:

Download Handout #11- Transport and Install the BioSand Filter

Visit Drop of Hope website - 'BioSand Filter Installation'

CLICK to view Water Series - Session #11

 

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION