Contact Us
 
    panyumba >> moyo watsopano chiyambi>> gawo 6 >> gawo 7

Moyo Watsopano - Gawo #7

Ali kumwamba tsopano.

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 7 Kuphunzitsa Chichewa 
 

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

KUONANSO:
Gawo lomaliza taphunzira kuti adaukitsidwa kwa akufa, ndipo ali kumwamba tsopano, akutipatsa mphatso yaulere ya moyo wosatha.

DAWUNILODI: Gawo # 6 Onaninso Zowoneka Zowoneka

Sabata ino tiphunzira za Iye kukwera Kumwamba ndi lonjezo lomwe liri lathu kuchokera kwa Mulungu.

ZOSANGALATSA:

(Today's Bible verses Acts 1: 8-11, typed on slips of paper or downloaded, printed and cut into 6 verses, rolled up and placed inside 6 deflated balloons prior to the beginning of class.)

DAWUNILODI: Vesi Labaibulo Lothandiza Powonekera

KUWERENGA BAIBULO:
Machitidwe 1: 8-11

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

KUPHUNZITSA:
Mu phunziro la lero la Bukhu la Machitidwe, tikuphunzira kuti pamene Yesu anali wokonzeka kubwerera kumwamba, anatenga ophunzira ake pambali kuti awonetsetse kuti akumvetsetsa zonse zomwe zinamuchitikira. Iye adalongosola chifukwa chake kunali kofunika kuti Iye apachikidwe pamtanda ndikuukitsidwa kwa akufa kuti akwaniritse zomwe Malembo Oyera adanena za Iye. Anawauzanso kuti abwerera kwa Atate ake akumwamba ndi kuti Mzimu Woyera adzakhala nawo.

 

DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chichewa 'Kumwamba kunyumba yokongola ya Mulungu' nkhani zophunzitsira.

Poyamba, ophunzirawo adali achisoni kuti Yesu adzawasiya, koma kenako Baibulo limatiuza kuti Yesu adatsegula malingaliro awo kuti amvetsetse.Kenako, chinthu chodabwitsa chinachitika.Baibulo limatiuza kuti Yesu anakweza manja ake ndi kudalitsa ophunzira ake.Ali powadalitsa, adadzuka natengedwa kupita kumwamba.

Anakweza m'mwamba natengedwa kupita kumwamba "Pita pamwamba, pamwamba ndi kutali."

NTCHITO YOSANGALATSA:
"Pita pamwamba, pamwamba ndi kutali."

(Akumbutseni ana kuti atulutse buluni, kusewera masewera kuti ayese mabaluni mlengalenga mpaka mphunzitsi atamaliza masewerawo.)

Anawo atha kupopera buluni, kutenga mavesi a m'Baibulo ndi tepi kapena kumata pamasamba ojambulidwa ndi zibaluni kapena papepala, awuzeni ana kujambula baluni yayikulu mozungulira ndime ndikudula "buluni". Onjezani riboni wopotera ku ndimeya baluni ndikukhomerera pakhoma la kalasi kapena kupita kunyumba, momwe mungafunire.Aloleni ana kusinthana kuwerenga / kubwereza ndimei limodzi.

DAWUNILODI: Zothandizira pa Kuwona

Sindikudziwa momwe zonsezi zimawonekera, koma m'malingaliro mwanga ndimawona ophunzira akuyimirira ndikuyang'ana pomwe Yesu adakwera mokweza mpaka Iye adasowa powonekera.Kodi ophunzirawo anali achisoni? Sizingatheke! Baibulo limatiuza kuti pamene Yesu adakwera kumwamba, ophunzira adampembedza Iye nabwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu.Anapitirizabe kukhalam'Nyumba ya Mulungu, kumtamanda Mulungu.

Iwo amayembekezera lonjezo la Mzimu Woyera.

KUWERENGA BAIBULO:
Machitidwe 2: 1-4

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

Padafika tsiku la Pentekosti , iwoonse anali pamodzi. 2 Mwadzidzidzi kunamveka mkokomo kuchokera kumwamba.Ankamveka ngati mphepo yamphamvu ikuwomba. Phokoso ili linadzaza nyumba yonse momwe anali kukhala. 3 Iwo adaona chinthu chakuoneka ngati malirimi a moto. Malawi aja analekanitsidwa ndipo anayimirira munthu aliyense pamenepo.4 Onse anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo anayamba kulankhula zinenero zosiyanasiyana. Mzimu Woyera anali kuwapatsa iwo mphamvu ya kulankhula zinenero izi.

Pomwe Yesu adauza ophunzila ake kuti ankubwerera kwa Atate, iye adalonjeza kuti iye atumiza mthandizi wina kuti akhale nawo. Limenelo linali lonjezo labwino kwambiri lomwe Yesu adapatsa otsatira ake, koma (Petulo), Yakobo, Yohane, Andreya, ndi ophunzira ena onse sanadziwe zenizeni zomwe zikutanthauza.

Yesu atakwera kumwamba, Baibulo limatiuza kuti otsatira ake anali atasonkhana malo amodzi. Anasonkhanitsidwa kuti achite chikondwerero chotchedwa Pentekosti pamene amapereka chopereka kwa Mulungu cha zipatso zoyambirira za zokolola zawo.

Mwadzidzidzi, adamva phokoso ngati laphokoso la chimphepo champhamvu. Kenako, adawona ngati malilime amoto omwe adakhala pamitu ya aliyense wa iwo. Izi zikadakhala zodabwitsa kwambiri zikadakhala zonse zomwe zidachitika, koma sizinali choncho.Baibulo limatiuza kuti, mphepo ndi moto zitatha, adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adayamba kulankhula zilankhulo zina.Aliyense kumeneko amamvetsetsa zomwe zimanenedwa mosasamala chilankhulo chomwe amalankhula.

Iyi ndi nkhani yodabwitsa yoti Mulungu amatumiza Mzimu Woyera, sichoncho?Chodabwitsa kwambiri ndikuti Mzimu Woyera sanabwere nthawi imodzi ndikupita.Mzimu umakhalabe m'mitima ya otsatira Khristu ndipo Mzimu uli nafe pano lero.Mzimu Woyera amatitsogolera posankha zomwe timapanga tsiku lililonse.Ndiye wotonthoza yemwe amachepetsa mantha athu ndikutipatsa chiyembekezo.Mzimu Woyera amalankhula nafe kudzera mu Lemba ndikutithandiza kumvetsetsa zomwe timawerenga.Mzimu Woyera ndi woti atithandize, chifukwa chake timumvere ndi kuchita zomwe akutitsogolera.

Izi ndizosangalatsa kwambiri! Ndikuganiza kuti zingakhale bwino kuti tikhala ndi chikondwerero chothokoza Mulungu potitumizira Mzimu Woyera.Ndili ndi mitsinje yofiira, yalanje, ndi yachikaso kuti ndikupatseni.Kodi mungaganizire chifukwa chomwe ndidasankhira mitundu imeneyo? Ndichoncho! Mitundu imeneyo imayimira moto womwe udatsikira otsatira a Yesu patsiku la Pentekosti.,Nonsenu mukakhala ndi ma streamers anu, tidzakondwerera mwa kuwayimika pamwamba pamutu pathu pamene tikuimba ndi kutamanda Mulungu.

 

Chosankha: DAWUNILODI: Baibulo la Ana Chingerezi 'Kubadwa kwa tchalitchi' zophunzitsira.

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

"Yesu amene wachotsedwa pakati panu ndi kupita kumwamba, adzabweranso m'njira yomweyi mwamuona akupita kumwamba."
Machitidwe a Atumwi 1 :11b

(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

KAMBIRANANI:

. Kodi mukuganiza kuti ophunzira anamva bwanji pamene anati Yesu akupita Kumwamba?

. Mwina adachita mantha komanso kukhala okhaokha, kodi mudayamba mwamvapo choncho?

PEMPHERO:

Wokondedwa Mulungu, Tikukuthokozani chifukwa chotumiza Yesu, Mwana wanu yekhayo, kudzatifera machimo athu. Tikudziwa kuti adawuka kwa akufa ndipo wabwerera kumwamba. Tidalitseni lero pamene tikumulambira Iye ndi chimwemwe chachikulu! Atate wakumwamba, tikuthokoza chifukwa chotumiza Mzimu Woyera kuti azikhala mwa ife ndikukhala otitonthoza, otiphunzitsa, komanso otitsogolera. M'dzina la Yesu timapemphera. Amen.

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

(Gwiritsani ntchito Vesi Lakuwonetseratu Zida za m'Baibulo, mupatseni mwana aliyense vesi lokumbukira kuti apite nalo kunyumba)

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

Baibulo la Ana 'Kumwamba nyumba yokongola ya Mulungu' Tengani Nyumba Yotsatira

DAWUNILODI: Mtundu utoto njanji kunyumba

Up, Up and Away! Children's Sermon | Sermons4Kids

Pentecostal Power Children's Sermon | Sermons4Kids

GAWO LOTSATIRA:

Mchigawo chino chathachi tikuthandizani kugawana chikhulupiriro chanu pogwiritsa ntchito Ulaliki wa Gospel womwewo womwe takhala tikugwiritsa ntchito magawo asanu ndi awiri apitawa.

Gawo #8

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Swahili New Life Child Evangelism Curriculum

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

Efik
English
Yoruba
Swahili
Portuguese
Nuer
Twi
Dutch
Ukrainian
French

Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

English
Malawi
Swahili
French
Yoruba
Portuguese
Dutch
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION