Contact Us
 
    panyumba >> moyo watsopano chiyambi>> gawo 1 >> gawo 2

Moyo Watsopano - Gawo #2

Tchimo limalowa m'dziko lapansi ndi zotsatira zake

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 2 Kuphunzitsa Chichewa 
 

 

Mungafune kuyamba ndi masewera ena osangalatsa, mugawe anawo m'magulu awiri ndikupatseni zigoba za nyama za gawo lapitali ndi lero ndikupangitsa ana kuti abwere pamodzi kuti apeze mnzawo.

DAWUNILODI: Chigoba chakumaso cha Gawo # 2 Zowoneka Zowoneka pamodzi ndi maski a Gawo # 1

Zosankha: Sewerani nyimbo ya Chingerezi Nowa ndi chombo pomwe ana akugwirana manja ndikuyenda ndikuvina mozungulira akuyimba nyimboyo.

DAWUNILODI: Kanema wa Chingerezi Nowa ndi chombo

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

Chosankha: Makanema anyimbo zaku chingerezi omwe amafotokoza gawo loyamba la chiphunzitso cha kugwa kwa Adamu ndi Hava amapezeka kuti atsitsidwe.

DAWUNILODI: Makanema Achingelezi Achingerezi

Mavidiyo anyimbo zachingerezi Ndipo gawo lachiwiri la kuphunzitsa Nowa ndi lonjezo la kuphunzitsa utawaleza.

DAWUNILODI: Mavidiyo a Chingerezi

KUONANSO:

Nthawi yomaliza yomwe tidakumana tidaphunzira za chilengedwe Zosankha zogwiritsa ntchito magawo omaliza othandizira komanso m'mene Mulungu adapangira amuna ndi akazi ndipo adakhala moyo wokongola m'munda wokongola wa Edeni.

Koma chinalakwika ndi chiyani? Ndikukhulupirira kuti mwina mukudziwa kuti njira yotsimikizika yopezera wina kuti achite china chake ndi kuwauza kuti sangachite.

Zakhala choncho kuyambira pachiyambi panthawi. M'malo mwake, ndizomwe timaphunzira lero m'Baibulo.

DAWUNILODI: Chilengedwe Chowunikira Zowoneka

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

11 " Pangano langa ndi ili: Ine ndilonjeza kuti sindidzawononganso zamoyo ndi madzi a chigumula. Chigumula sichidzawononganso dziko lapansi."
Genesis 9:11

(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

KAMBIRANANI:
Kodi mudakhalako ndi chigumula choyipa kwambiri?
• Mukufuna kugawana zomwe mwakumana nazo?
• Tiyeni tijambule chithunzi cha kusefukira kwa madzi.

KUWERENGA BAIBULO:

Genesis 2: 15-17; 3: 1-7

DAWUNILODI: Vidiyo yojambulidwa yothandiza kuti anthu aziwerenga Baibulo.

(Mitundu yopanda mawu idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pomwe kanema wamakanema akusewera)

SEWERO:
Pachiyambi, Mulungu atalenga zonse, adaika Adamu ndi Hava (Mnyamata ndi msungwana) m'munda wa Edeni (masamba a kanjedza) kuti azisamalire. Iye adati kwa iwo, "Ndinu aufulu kudya zipatso za mtengo uliwonse m'mundamu; koma musadye za mtengo wodziwitsa chabwino ndi choipa; chifukwa mukadzadya umenewo mudzafa ndithu."

Njokayo inali yochenjera, yochenjera kwambiri kuposa zinyama zonse zimene Mulungu analenga. Iye anazemba kwa Hava tsiku lina nati kwa iye, (mnyamata wamng'ono amene anapatsidwa njoka) "Ndikumvetsa kuti Mulungu anakuwuzani kuti musadye za mtengo uliwonse m'mundamu. Kodi ndi zoona?"

"Ayi, si mitengo yonse," anayankha Hava. "Titha kudya zipatso za mitengo Uliyonse kupatula ija yomwe inali pakati mu mundamo. Nthambi ya Mtengo wa pakona Mulungu anatiuza kuti tikadya za mtengowo, tifa." Njokayo inauza Hava, "Simudzafa ayi!Mulungu akudziwa kuti nthawi yomwe mudzadye chipatso cha mtengowo mudzakhala ngati Mulungu.Mudzadziwa zonse - ngakhale chabwino ndi choipa."

Mukudziwa zomwe Hava adachita, sichoncho? Ndichoncho! Anadya chipatso china (Hava adya pang'ono apulo) kuchokera mumtengo umene Mulungu adawauza kuti asagwire.Ankaganiza kuti ndi zabwino, choncho anapatsa Adamu ndipo anadya.Nthawi yomweyo anatseguka maso ndipo anazindikira kuti anali maliseche ndipo anachita manyazi.

DAWUNILODI: Tsamba la Chichewa

Nthawi yomweyo anatseguka maso ndipo anazindikira kuti anali maliseche ndipo anachita manyazi.Choncho anasoka masamba ena a mkuyu kuti adziphimbe.

KUPHUNZITSA:

Chifukwa chake ndi nkhani yoti Adamu ndi Hava adanye ngedwa ndi njoka yochenjera.Ndikukhulupirira kuti mukudziwa nkhani yonse.

Chosankha: DAWUNILODI: Chichewa Kuphunzitsa makanema

Mavidiyo osangalatsa a Chingerezi amapezeka ngati ana amalankhula Chingerezi

Chosankha: DAWUNILODI: Chichewa pophunzitsa makanema

DAWUNILODI: Chichewa Baibulo la ana 'Chiyambi chakukwiya kwa munthu' PowerPoint kuthandiza pophunzitsa

DAWUNILODI: Chichewa Bible la Ana 'Chiyambi chakukwiya kwa munthu' Masamba ojambula

www.bibleforchildren.org

Mulungu adawathamangitsa mumunda ndipo adazunzika chifukwa chakusamvera kwawo kwa moyo wawo wonse.

Inu ndi ine timakumana ndi mayesero tsiku ndi tsiku, koma Mulungu amatifunira zabwino.Adzatithandiza kulimbana ndi mayeserowa ngati tiwerenga Baibulo ndikuchita zomwe limatiuza kuti tichite.

Tsiku lina Mulungu anayang'ana pansi pa dziko lapansi lomwe analenga ndipo anawona kuipa kwa anthu ndi kukhala oipa kwao.

KUWERENGA BAIBULO:

Genesis 6: 9-22

DAWUNILODI: Vidiyo yojambulidwa yothandiza kuti anthu aziwerenga Baibulo.

(Mitundu yopanda mawu idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pomwe kanema wamakanema akusewera)

Zinamupweteketsa mtima kuona momwe anthu amachitira. "Pepani ndidawalenga," adatero Mulungu, "ndiwachotsa onse."

Gwiritsani ntchito chichewa baibulo la ana' pophunzitsa phunzirolo

DAWUNILODI: Baibulo la Ana 'Nowa ndi amphamvu osefukila' PowerPoint

Koma Mulungu anaona kuti Nowa anali wosiyana. Mulungu adaona kuti Nowa anali munthu wabwino, kenaka iye adasankka kupulumutsa Nowa ndi banjalakhe.

Mulungu adauza Nowa za chikonzedwe chake cakubweretsa cigumula ca madzi kuti cidzapfudze ciri-cense pa dziko la pansi.

DAWUNILODI: Bukhu la Ana la 'Nowa ndi amphamvu osefukila' Buku la Zojambula

Anauza Nowa kuti apange bwato lalikulu lotchedwa chombo.Mulungu adauza Nowa momwe angamangire. Sankha mwana kuti awerenge (Genesis 6: 15-16) Kenako adauza Nowa atatha kupanga chingalawa kuti adzaze ndi nyama - ziwiri - ziwiri zamtundu uliwonse.Nowa anamvera Mulungu.Anamanga chombocho kenako anaikamo ziweto zamitundu iwiri yonse.Kenako Nowa ndi banja lake analowa m'chingalawa ndipo Mulungu anatseka chitseko
chachombocho.

Mosakhalitsa mvula idayamba kugwa. Madontho a mvula amapanga timadontho tating'ono ti ngono kenaka matope ambiri. Maenje akuluakulu kudakhala mitsinje yambiri , kenako nyanja zazikulu. Posakhalitsa dziko lonse lapansi lidakudzidwa ndi madzi.Chingalawa chinaponyedwa pamwamba ndi pansi (ya) mafunde, koma Nowa, banja lake ndi nyama zonse zinali zotetezedwa komanso anali owuma mkati mwa chingalawacho.

Kunagwa mvula masiku makumi anayi usana ndi usiku mpaka pamapeto pake, mvula inaleka.Zinatenga masiku ambiri kuti madzi osefukira atsiye. Kenaka, Nowa, ndi banjalake, ndi nyama zose anatuluka mu chingalaŵa ndipo Nowa anatokodza Mulungu

NTCHITO YOPHUNZITSA: MASKI A NYAMA:
Lolani ana ajambule nkhope za nyama pamapepala ndikudula maso kapena agwiritse ntchito masamba okongoletsa omwe aperekedwa mu Gawo # 1 ndi # 2 ndipo adzipange okha ngati "nyama yanyama" yovala ngati chigoba. Nyama ziwiri zomwe zimapita ku chombo wamwamuna ndi wamkazi. Ana amatha kusangalala ndikumveka kwa nyama akamalowa mu chombo awiri- awiri

Mulungu anali ndi chikonzero pa moyo wa Nowa. Chifukwa anali wokhulupirika komanso womvera Mulungu, Nowa ndi banja lake lonse anapulumuka.Mulungu alinso ndi chikonzero(pa ) moyo wanu. Mulungu watiuza za chikonzero chake kwa ife mu Baibulo. Mverani zomwe ananena, "Ndikudziwa malingaliro omwe ndili nawo, ndikufuna kuti zinthu zikuyendereni bwino osati kukuonongani ndikufuna kukupatsani chiyembekezo komanso tsogolo."

Tikamamvera Mawu a Mulungu, malingaliro ake pamoyo wathu adzapambananso. Mulungu amasunga malonjezo ake.

Nthawi zonse amasunga malonjezo ake.Pambuyo pa chigumula cha madzi, Mulungu adalonjeza Nowa. Iye annamuuza Nowa kuti sadzaonongatsodzikoli ndi chigumula. Kenako anaika utawaleza kumwamba ndipo anati kwa Nowa, "Ndaika utawaleza wanga m'mitambo, ndipo udzakhala chizindikiro cha lonjezopakatipa inendi zamoyo zonse za padziko lapansi." Mulungu anati utawaleza udzatikumbutsa za lonjezo lomwe adapanga.

Utawaleza wa Mulungu unali mlengalenga ndi chikumbutso chakuti amasunga malonjezo ake nthawi zonse. Nthawi yotsatira mukawona utawaleza, kumbukirani lonjezo lomwe Mulungu adapanga kwa Nowa, ndipo kumbukirani kuti monga Mulungu adakwaniritsa lonjezolo, amasunganso malonjezo ake kwa inu.

ZOSANGALATSA:

Kusaka chuma cha utawaleza

Aphunzitsi amabisa 'Makhadi a Utawaleza' asanafike mkalasi.

DAWUNILODI: Kusaka utawaleza: Aphunzitsi amabisa 'Makhadi anayi a utawaleza' asanafike mkalasi.

Koperani utawaleza Bisani makadi Ana amatha kupita kukasaka utawaleza umodzi ndikubwerera nawo mkalasi ndikujambulitsa kuti apange utawaleza. Gwirani pa khadi ndipo lembani 'Mulungu ndi wokhulupirika posunga malonjezo ake' pamwamba pazithunzi.

PEMPHERO:
Atate, tithandizeni kutsatira chiphunzitso chanu ndi kuchita zomwe Mawu anu amatiuza kuti tichite.Tikudziwa kuti nthawi zina tidzalephera, chifukwa chake tikupemphani kuti mutikhululukire ndikutiyika panjira yoyenera. Mulungu, nthawi zina zimawoneka kuti ntchitoyi ndi yayikulu kwambiri kwa ife. Tithandizeni kukumbukira kuti tikadalira inu, monga Nowa adachita ndiye chilichonse chimatheka. Tithandizeni ngati Nowa kuti timve kuchokera kwa inu ndikumvera, ndife othokoza kuti mumasunga malonjezo anu. Tithandizeninso kusunga malonjezo athu, ifenso.M'dzina la Yesu tikupemphera. Amen.

TENGANI ZOCHITIKA PANYUMBA:
• Tengani ndime zokumbukira Kunyumba
• Kuyamba kwachisoni chamunthu Tengani mtundu wakujambula.

Sindikizani ndime imodzi lotengera kunyumba kwa mwana aliyense. Onetsetsani kuti ana awasunga mosamala mu chakwatu ndikuwabweza tsiku lotsatira.

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

• Kujambula masamba a Adam ndi Hava ndi Nowa ndi chombo komanso lonjezo la Utawaleza

 

DAWUNILODI: Buku la Chichewa la Ana ''Chiyambi chakukwiya kwa munthu'' ​mitundu kuti iziyenda bwino

www.bibleforchildren.org

GAWO LOTSATIRA:
Vutondilo tchimo limatisiyanitsa ndi Mulungu, mu gawo lotsatira tiphunzira momwe Mulungu adathetsere vutoli potumiza Mwana wake Yesu. Yesu ndi Mulungu ndipo adakhala moyo wangwiro, wamphamvu.

Gawo #3

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Swahili New Life Child Evangelism Curriculum

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

Efik
English
Yoruba
Swahili
Portuguese
Nuer
Twi
Dutch
Ukrainian
French

Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

English
Malawi
Swahili
French
Yoruba
Portuguese
Dutch
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION