Contact Us
 
    panyumba >> moyo watsopano chiyambi>> gawo 3 >> gawo 4

Moyo Watsopano - Gawo #4

Ndi Yesu zonse ndi zotheka, ingokhulupirirani

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 4 Kuphunzitsa Chichewa 
 

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

KUONANSO:

Kumbukirani kuti tidaphunzira kuti Mulungu adatilenga ndipo ndife odabwitsa komanso opangidwa modabwitsa, koma kumbukirani kuti uchimo udalowa mdziko lapansi ndipo tchimo limatilekanitsa ndi Mulungu.

Ili ndi vuto lalikulu ndipo gawo lomaliza tidaphunzira momwe Mulungu adathetsa vutoli potumiza Mwana wake Yesu, yemwe ali Mulungu ndi amene adakhala moyo wangwiro ndi wamphamvu.

Chosankha:Gwiritsani ntchito “Baibulo la Ana” pophunzitsa phunziroli

'Yesu amatontholetsa bukhu lamadzi lamkuntho' utoto

DAWUNILODI: Buku La Kujambula

 

DAWUNILODI: 'Mateyu 19: 26b' kuwunikira zowunikira

Gawo lino tiphunzira kuti ndi Yesu zinthu zonse ndi zotheka ngati tingokhulupilira mwa Iye.Zinthu zilizonse zakufa kapena zakufa m'miyoyo yathu atha kuzichiritsa ndikuchiritsa.

KUWERENGA BAIBULO:

Marko 5: 21-24; 35-43

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

21 Yesu atawolokeranso pa bwato kupita mbali ina ya nyanja, gulu lalikulu la anthu linasonkhana momuzungulira. Ali mʼmbali mwa nyanja, 22 mmodzi wa akulu a mʼsunagoge, dzina lake Yairo anafika pamenepo. Ataona Yesu, anagwa pa mapazi ake,

Chosankha: DAWUNILODI: Kanema Wophunzitsa Wachingerezi

23 ndi kumudandaulira kwambiri nati, “Mwana wanga wamkazi wamngʼono ali pafupi kufa. Chonde tiyeni kuti mukamusanjike manja kuti akachiritsidwe nakhala ndi moyo.” 24 Ndipo Yesu anapita naye.

35  Pamene Yesu ankayankhulabe, amuna ena anafika kuchokera ku nyumba ya Yairo, mkulu wa sunagoge. Iwo anati, "Mwana wanu wamkazi wamwalira, muvutitsiranjinso aphunzitsiwa?"

36  Posasamala zomwe ananena, Yesu anamuwuza mkulu wa sunagoge uja kuti, "Usachite mantha; ingokhulupirira."

37  Iye sanalole munthu wina aliyense kuti amutsatire koma Petro, Yakobo ndi Yohane m'bale wa Yakobo. 38  Atafika ku nyumba ya mkulu wa sunagoge, Yesu anaona chipiringu cha anthu akulira ndi kufuwula kwambiri. 39  Analowa nati kwa iwo, "Mukuchita phokoso ndi kulira chifukwa chiyani? Mwanayu sanamwalire koma ali mtulo." 40  Koma anamuseka Iye.

Atawatulutsa onse panja, Iye anatenga abambo ndi amayi ake a mwanayo ndi ophunzira omwe anali naye, ndipo analowa m'mene munali mwanayo. 41  Anagwira dzanja lake nanena kwa iye, "Talita Kumi!" (Kutanthauza kuti, "Mtsikana, ndikunena ndi iwe, imirira!") 42  Nthawi yomweyo anayimirira nayenda mozungulira (anali wa zaka khumi ndi ziwiri). Pa ichi onse anadabwa kwambiri. 43  Anawalamulira kwambiri kuti asawuze wina aliyense za ichi, ndipo anawawuza kuti amupatse kanthu koti adye.

Chosankha: Kuthandiza pophunzitsa

DAWUNILODI:Tsitsani ndikugwiritsa n tchito buku la 'Msungwana yemwe adakhala kawiri' PowerPoint ndi mitundu kuti athandizire pophunzitsa.

DAWUNILODI: Baibulo lachingelezi la ana 'Msungwana yemwe adakhala kawiri' kabuku kongoletsa. (Chingerezi)

TEACHING/ DRAMA:

KUPHUNZITSA/SEWERO:
Mukadzadwala, makolo anu akadatani?Ngati mungodwala kapena kupweteka mutu, atha kukupatsani mankhwala, ndikupukuta m'mimba ndikudikirira kuti muwone ngati zingakupangitseni kuti mukhale bwino.Koma bwanji ngati simukhala bwino? Bwanji ngati mutadwala kwambiri mpaka makolo anu kuganiza kuti mwafa? Kodi akanatani? Amakutengereni kwa dokotala nthawi yomweyo! Amachita zonse zotheka kukuthandizani kuti mukhale bwino.

Lero, nkhani yathu ya m'Baibulo ikunena za munthu wotchedwa Yairo. (Gawani mnyamata kuti amange chovala m'mapewa mwake ndi lamba m'chiuno mwake)Yairo adali ndi mwana wamkazi yemwe amadwala kwambiri.(Gawani mtsikana, muzigoneka m'mbali mwa chipinda ataphimbidwa ndi nsalu) M'malo mwake, anali wotsimikiza kuti amwalira ndipo akadachita chilichonse kuti amuthandize kuchira.

DAWUNILODI: Tsamba lokongoletsera la Chichewa

Yairo anali ntsogoleri mu Nyumba ya Mulungu, tsono, iye akhadabva momwe Yesu akhawachilitsa anthu ambiri, keneko tidaona iye Yesu, Pereka mwana, adabvala ninga (Yesu)) adathamanga kukakumana naye mokondwa Adamthamangila Iyeadagwa pamapazi a Yesu."Mwana wanga wamkazi akudwala ndipo watsala pang'ono kumwalira," adatero."Chonde bwerani mudzaike manja anu pa iye; mchiritseni kuti akhale ndi moyo."

Kodi Yesu anatani? Kodi adati, "Mpatse mtsikanayo ma (asipirini) awiri ndipo ngati sakupeza bwino m'mawa, ndiyimbireni lamya?" Inde sichoncho! Nthawi yomweyo Yesu anayamba kuyenda ndi Yairo kulowera kunyumba kwake kuti akachiritse mtsikanayo. Akuyenda m'misewu ya m'tawuni, (Yesu ndi Yairo akuyenda pamodzi) amuna ena adadza kwa Yairo nati kwa iye, (Gulu la anyamata likuyenda ndikukhala ngati akhumudwa ndikulankhula naye) "Mwana wako wamwalira, apo palibe chifukwa chovutitsira Yesu tsopano" O, ayi!

Nkhani yoipa bwanji. Yairo anali atapeza Yesundipoanalipaulendowochiritsamwana wake wamkazi - ndipo tsopano anali atamwalira. Yairo adasweka mtima, (Yairo adagwira mutu wake ndikulira) koma Yesu sanasamale zomwe anthu adanena. Adatembenukira kwa Yairo nati, "Usachite mantha; ingokhulupirira."

DAWUNILODI: Tsamba lokongoletsera la Chichewa

Atafika kunyumba kwa Yairo, munali anthu ambiri ndipo onse anali akulira. (Gulu la atsikana likuonetsa anthu akulira ) Yesu anati, "Chifukwa chiyani mukulira? Mtsikanayo sanamwalire, wagona."Kodi mukudziwa zomwe anthuwo anachita? Anamuseka Yesu! (Khamu la anthu linayamba kuseka ndi kunyoza) Tangoganizani? Anamuseka Yesu! Yesu adauza wanthu (wonse) kuti atuluke ndipo iye adatenga mai na(bambo)( ndiophunzila ake) atatu (wafunikira kweni-kweni)(anapitanawoku chipinda chomwekunali mtsikanayu). (Yesu anyakupfundza na anyakubalace aenda kuna ntsikana unoyu) Iye anasanjika manja kwa ntsikana napemphela, "Ntsikana, nyamuka!" Nthawi yomweyo msungwanayo adayimirira ndikuyamba kuyendayenda mchipindacho. (Mtsikana amachita zomwezo) Makolo ake adadabwa! (Makolo amachita modabwitsika ndikuthokoza Mulungu.)

Kodi tingaphunzirechiyanipankhaniyaYairo?

• Munkhani yake tawona momwe Yairo ankakondera mwana wake wamkazi ndipo amamuchitira chilichonse. Izi ndizowona makamaka za chikondi cha Atate Mulungu wathu wakumwamba.
• Mulungu amakonda ana ake ndipo nthawi zonse amawachitira zabwino.
• China chomwe timaphunzira kuchokera mu nkhaniyi ndikuti ndi Mulungu, zonse ndi zotheka. Mwana wamkazi wa Yairo anali atamwalira - zinthu zinali zopanda chiyembekezo! Mbwenye Yezu alonga, "Siyani kuwopa ingokhulupirirani."Mukakumana ndi zomwe zikuwoneka ngati zopanda chiyembekezo, kumbukirani mawu a Yesu akuti, "Ingokhulupirirani!"

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

Yesu ananena naye, "25 Yesu anati kwa iye, "Ine ndine kuuka ndi moyo." Yohane 11:25a

(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

KAMBIRANANI:
1. Kodi aliyense wam'banja mwanu adamwalira?
2. Kodi zimakupangitsani kumva bwanji?
3. Munatani mutamva zowawa?
4. Kodi mwafotokoza motani momwe mukumvera?
5. Kodi zinakuvutani kugona, mumalota zoopsa?
6. Unkakhoza bwanji kupirira kusukulu?
7. Mungathe kugawana nkhani yaying'ono yokhudza munthu amene wamwalilayo?
8. Kodi mukufuna kujambula chithunzi kuti mufotokozere momwe mumamvera?

PEMPHERO:
Wokondedwa Atate, ndife othokoza chifukwa cha chikondi chomwe muli nacho pa ana anu. Tithandizeni ife, ana anu, kukumbukira kuti zinthu zonse ndizotheka ngati tingokhulupirira ndi kudalira inu. M'dzina la Yesu timapemphera. Amen.

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

Sindikizani ndime imodzi lotengera kunyumba kwa mwana aliyense. Onetsetsani kuti ana awasunga mosamala mu chakwatu ndikuwabweza tsiku lotsatira.

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

CHITANI ZOCHITA PANYUMBA:

DAWUNILODI: Yesu aukitsa mtsikana kwa akufa

GAWO LOTSATIRA:
Tiphunzira kutiYesuanafapantandachifukwa anatikonda ndipo machimo athu akhululukidwe.Iye anafa kulipira dipo la machimo athu.

Vesi LABWINO LAMODZI la sabata yamawa

16  "Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka Mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira Iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha.
Yohane 3:16

Gawo #5

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Swahili New Life Child Evangelism Curriculum

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

Efik
English
Yoruba
Swahili
Portuguese
Nuer
Twi
Dutch
Ukrainian
French

Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

English
Malawi
Swahili
French
Yoruba
Portuguese
Dutch
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION