Contact Us
 
    panyumba >> moyo watsopano chiyambi>> gawo 2 >> gawo 3

Moyo Watsopano - Gawo #3

Yesu anali ndi udindo wapamwamba komanso WAMPHAMVU

Takulandirani, ana akafika awatenthe kuti akongoletse masamba okongoletsa ndi zithunzi zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pagawoli.

DAWUNILODI: Zinthu zooneka ngati Chichewa

DAWUNILODI: Gawo # 3 Kuphunzitsa Chichewa 
 

ZOSANGALATSA: "KUKHALA OKHALA KUKHALABE" YENDANI:

Lolani ana kuti azithamanga, kufuula, ndikuimba mpaka mphunzitsi akaimba likhweru ndi kunena, "KHALANI PANGANI!Aliyense ayenera "kuundana" mpaka likhwelu utayambiranso kenako ana akhoza kuyambiranso ntchito zosiyanasiyana monga kudumpha mpaka pomwe likhweru lina lidzawomba pomwe ana "adzaundana" ndipo mphunzitsiyo adzafuula kuti "KHALANI!KHALANIBE!"Pitirizani kusewera masewerawa kangapo ndi zochitika zosiyanasiyana.

Mavidiyo ambiri achichewa adasulidwa kuti akuthandizeni pakuyamikira ndi kupembedza kwa ana

DAWUNILODI: Chichewa Mavidiyo anyimbo

KUWONANSO KWA ADAMU NDI HAVA:

Gawo lomaliza taphunzira kuti tchimo limatilekanitsa ndi Mulungu, tchimo ndichinthu chilichonse chomwe timaganiza, kunena, kuchita, kapena kuchita chomwe sichisangalatsa Mulungu.

DAWUNILODI: Adamu ndi Hava Onaninso Masamba Ojambula

NOWA NDI KUONANSO KWA CHIGUMULA:

Limenelo ndi vuto lalikulu koma mgawoli tiphunzira momwe Mulungu adathetsere vutoli potumiza Mwana wake Yesu, yemwe anali Mulungu pano padziko lapansi, Yesu adakhala moyo wangwiro ndi wamphamvu.

DAWUNILODI:Tsamba la Kujambula la Nowa

(Kalasi isanakhazikitse mipando ngati boti. Khalani ndi chinsaluchachikuluchokwerapandodoyomweitha kukhala seyolo, ngati zingatheke mukhale ndi nsalu yabuluu ndi zoyera zoyimira nyanja ndi mphepo. Ndipo zindikirani mwana m'modzi Ameneyo akhoza kukhala Yesu, yesani kugwiritsa ntchito mwana yemweyo kwa Yesu nthawi zonse)

KUWERENGA BAIBULO:

Marko 4: 35-41

DAWUNILODI: Mavidiyo a makanema kuti muyamikire Kuwerenga Baibulo, kuphatikizapo iyi yokhala ndi mawu omasulira achingerezi.

(Mitundu yamiyeso idapangidwa kuti mphunzitsi awerenge ndime za m’baibulo pamene kanema wa makanema akusewera)

KUPHUNZITSA/SEWERO:
Ndi angati mwa inu amene adakhalapo m'bwato pamadzi?Popeza phunziro lathu Labaibulo lero limanena za Yesu ndi ophunzira ake omwe anali mu bwato, ndimaganiza kuti zingakhale zosangalatsa ngati titamvera phunziro lathu lero titakhala mbwato Chabwino, kwerani, tiyeni tiyerekeze kuti ili ndi bwato. Tsopano popeza nonse muli m'bwatomo, mwina lingakhale lingaliro labwino ngati ndikwera bwato limodzi nanu.

Sichingakhale lingaliro labwino kwambiri kutumiza gulu la ana mu bwato paokha. Bwanji ngati atatulukapakatipanyanjandikuchitika china choipa? Bwanji ngati mkuntho utabwera?Kodi mudakhalapo m'bwatomo pomwe namondwe adayamba?

Chosankha:DAWUNILODI: Kanema wophunzitsa Chingerezi

Poyamba mphepo inayamba kuwomba, (Pezani mwana kuti aziweyulira nsalu yoyera ngati mphepo ikuwomba, ikulipirani seyara) kenako nkudza mvula, (Khalani ndi botolo la sqeezie ndi madzi ndikufinya mlengalenga kuti madonthoamadziagwerepaana) mabingu, ndi kuwalitsa. (Mwana akuwombetsa chionetsero cha nsalu yabuluu nyanja yamkuntho) O mai, ndizowopsa, sichoncho? (Yambani kugwedeza mpando wanu mbali ndi kuwapangitsa ana kuchita chimodzimodzi.)

Izi ndi zomwe zidachitika paphunziro la lero. Yesu ndi ophunzira ake anali atayenda mozungulira madera onse ndipo Yesu anali kuphunzitsa ndi kuchita zozizwitsa zambiri. Lidalowa dzuwa, Yesu anapita ndi ophunzila ake. "Yesu anapita ku silya lina la yanja" Yesu anakwelabwato ndi kupita ku nyanja yina ya Galileya. Yesu anali atatopa kwambiri, choncho anali kugona kumbuyo kwa ngalawayo mutu wake uli pamiyendo yaophuzila wina. Mwadzidzidzi, kunayamba namondwe wamkulu.(Pezani mwana kuti asunthire nsalu yoyera ngati mphepo ikuwomba, kupalasa matanga) Mafunde akulu adadza ndipo bwatolo lidayamba kudzaza madzi.(Mwana akupukusa nsalu ya buluu chionetsero cha nyanja yowuma.) Ophunzirawo adachita mantha napita kukamudzutsa Yesu. (Mwana wina atavala ngati Yesu, atavala chovala choyera komanso lamba wabuluuakugonakumbuyokwa)
Ophunzila adayamba kukuwa Mphunzitsi, "Simusamala kuti timira?"

DAWUNILODI: Chichewa 'Yesu adalitsitsabe tsamba lolimba la nyanja'

Yesu, ananenaku mphepo ndi mafunde"Leka kukhala cete!" Mwadzidzidzi, mphepoyo inaleka kuwomba ndipo nyanja inakhala bata. Iye adacheukira kuwoophunzira ake anati "Chifukwa chiyani mukuchita mantha?Kodi mulibe chikhulupiriro?"

Ophunzirawo adachita mantha kwambiri."Munthu ameneyu ndi ndani?" adafunsana wina ndi mnzake."Ngakhale mphepo ndi mafunde amamvera iye!"

Kumayambiriro kwa phunziroli, ndinakwera bwato nanu kuti ndikuthandizeni ngati china chake chachitika. Pamenetikuyendapamoyo, zinthuzidzachitika.Tidzakumana ndi mikuntho yambiri m'moyo wathu.
Mwina sangakhale mtundu wa mkuntho womwe tidakambirana nawo lero. Mwina tikhoza kukumana ndi matenda aakulu kapena mavuto am'banja, izi zili ngati mikuntho m'miyoyo yathu.Tikhoza kusankha molakwika kapena kucheza ndi anthu olakwika kusukulu.Munthawi izi, Yesu akhoza kutontholetsa mikuntho ya kukaikira ndi mantha m'moyo wathu.

Sichotsa mavuto athu nthawi zonse, koma ngati timudalira, amatipatsa mtendere m'mitima yathu ngakhale mphepo yamkuntho itakhala.Mukakumana ndi mavutowa panyanja ya moyo, mukufuna kukhala ndi ndani m'bwatomo? (Yesu) Ndikudziwa amene ndikufuna! Ndikufuna Yesu. Amatha kutontholetsa namondwe aliyense.Ngati mutenga Yesu tsiku ndi tsiku, adzakhala pomwepo mu mkuntho.

Chosankha:Gwiritsani ntchito “Baibulo la Ana” pophunzitsa phunziroli

'Yesu amatontholetsa bukhu lamadzi lamkuntho' utoto

DAWUNILODI: Buku La Kujambula

Chosankha: Zaluso Mankhwala

SANKHULA:LUSO PAMENEPO:
Apatseni ana zofunikira kuti ajambule mitambo yamkuntho papepala lakumanga. Kapenanso Mitambo ya Mkuntho yojambula patali imawadula ndikupereka imodzi kwa mwana aliyense Apatseni ana zolembera kuti alembe "mkuntho" wosiyanasiyana womwe ungachitike m'miyoyo yathu masiku ano.

Mwachitsanzo:
Masoka Achilengedwe
Yamkuntho
Imfa m'mabanja mwathu
Abambo ataya ntchito
Kuzunza
Ziwawa Zam'nyumba
Kulimbana Kunyumba
Kupezerera
Mantha

Lembani "Mkuntho" pamtambo uliwonse. Ana atha kukhala kuti nthawi ina amatenga dzuwa ndikulemba Yesu anati "KHALANI BWINO - KHALANIBE"

DAWUNILODI: Mitambo Yamkuntho

KAMBIRANANI:
• Kodi mudakhalapo ndi mphepo yamkuntho yoopsa?
• Mukufuna kugawana zomwe mwakumana nazo?
• Kodi mudakumanapo ndi mikuntho ina m'moyo wanu, osati mkuntho? Munamva bwanji?
• Munatembenukira kwa ndani kuti akuthandizeni?

KUSINTHA KWAMBIRI:
Tiyeni tikhale chete ndikutseka maso athu, ndikufuna kuti mukumbukire nthawi yomwe mudakumana ndi namondwe, mwachilengedwe kapena mkuntho wamalingaliro, zachisoni chachikulu, taganizirani kuti muli m'bwatomo ndipo paliponse pali chisokonezo, mantha, mphepo ikuwomba ndipo mvula ikugwa pansi ndipo mukuchita mantha kwambiri, ndipo muli nokha, koma Yesu akugona kumbuyo kwa bwato ndipo ndikufuna kuti muwonetsetse kuti mukuzembera m'bwatomondikukwawapansipabulangeti lake ndipo mupita kuti ugone utadziphatika ndi Yesu, ndipo kupsyinjika konse kwa mphepo yozungulira iwe kumatha ndipo onse ali mwamtendere ndipo umagona tulo tofa nato pokumbatirana naye.

KUMBUKIRA MAU A M'BAIBULO:

"Uyu ndani? Ngakhale mphepo ndi nyanja zimumvera Iye!"
Marko 4:41b
(Gwiritsani Vesi Lothandiza Kuwonetsera, mupatse mwana aliyense Vesi lokumbukira kuti apite nalo)

DAWUNILODI: Ndime La M'baibulo la Chichewa

PEMPHERO:
Atate wathu, tikudziwa kuti tsiku lililonse tidzakumana ndi zovuta.Tili othokozakutitikamayendapamoyowathu, nthawi zonse mumakhalapo kuti muchepetse mphepo zamkuntho, tikukuthokozani chifukwa cha nthawi zomwe mumakhazikitsa bata mphepo zamkuntho zomwe zimabwera m'miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku.Tikuthokozaninso chifukwa cha nthawi zomwe mumatipatsa mtendere ngakhale kutitilipakatipanamondwe. Tikukupemphani kuti mutiyang'anire ndi kutiteteza.M'dzina la Yesu timapemphera. Amen.

GWIRITSANI NTCHITO ZA M'BAIBULO PANYUMBA:

Sindikizani ndime imodzi lotengera kunyumba kwa mwana aliyense. Onetsetsani kuti ana awasunga mosamala mu chakwatu ndikuwabweza tsiku lotsatira.

DAWUNILODI: Tengani ndime Labaibulo Lothandiza Powonekera

GAWO LOTSATIRA:
Tiphunzira kuti Yesu adaukitsa kamtsikana kwa akufa ndikuti zinthu zonse ndizotheka ngati tingokhulupirira ndi kudalira Iye. Mkhalidwe uliwonse wakufa m'miyoyo yathu Iye akhoza kubwezeretsa ndi kuchiritsa.

Gawo #4

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Swahili New Life Child Evangelism Curriculum

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
French Creole
Yoruba
Swahili
Efik
Nuer
English
Sowing Seeds of Success Shona
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Chichewa
Dutch
English

NEW LIFE CURRICULUM

New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

Efik
English
Yoruba
Swahili
Portuguese
Nuer
Twi
Dutch
Ukrainian
French

Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

English
Malawi
Swahili
French
Yoruba
Portuguese
Dutch
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION