Project Hope     panyumba >> chiritsani mtima wopweteka>> phunziro 3>>phunziro 4
Chiritsani Mtima Wopweteka - Phunziro #4

Pamapeto pa phunziro ili mwana ayenera kukhala:

. Muzimvera chisoni bambo ake a Yosefe amene anamva chisoni ndi imfa ya mwana wake. -Genesis 37:31-35

. Gwirizanani ndi mantha, nkhawa, kusakhulupirika ndi kudodometsedwa kwa Yosefe.

. Zindikirani kuti kugwirizana ndi ena kumawathandiza kuthetsa mantha ndi kusungulumwa

. Zindikirani kuti Mulungu satitaya ngakhale wina aliyense atisiya

. Dziwani kuti ndi bwino kukhala okhumudwa

. Zindikirani kuti Mulungu ali ndi chikonzero pa miyoyo yawo.

. Dziwani kuti ana amafunika kutetezedwa koma izi sizichitika

nthawi zonse

KOPERANI Chichewa Phunziro #4

PAMENE ANA AMAFIKA MAPHUNZIRO ASATANA (Mphindi 10) ZOCHITA

Uzani mwana kuti apendeke pa Vesi Lothandiza pa Nkhani za m'Baibulo kalasi isanayambe.

KUKHALA MAWU ABWINO!

Apangitseni ana kukhala mozungulira (kutalika kwa mapazi 3-6) kulankhula zinthu zimene zimakupangitsani kukhala "wosangalala kapena wosangalala"

Yambani ndi zomwe zimakupangitsani kukhala osangalala ---kenako musinthane kuyitana zinthu monga: Masiku adzuwa amandisangalatsa; Mbatata, Mandasi etc.

Akachita mopepuka, anawo adzagwirizana nawo ndi kugawana nawo!

 
 

Zofunika:

. Nyemba.

. MAntha olembedwa pamwala.

. Choko, Makrayoni. Mapepala ang'onoang'ono, mapensulo.

. Mabaluni ndi cholembera.

. Sindikizani tsamba lopaka utoto.

. Sindikizani mawu anyimbo.

. Nsalu yamitundumitundu yong'ambika ndikuviika mu penti yofiyira kuti ipange sewero la Vesi la m'Baibulo.

. Sindikizani mapu amsewu.

. Sindikizani 'Chithandizo Chowonekera cha Baibulo la Chichewa' ndi kuchititsa mwana kuti aipende kalasi isanakwane.

. Sindikizani 'Pitani Kunyumba Vesi Loloweza M'Baibulo'

. Sindikizani Mutu #4 'Ndipo Mwana Wagalu' chimodzi cha mwana aliyense.

. Sindikizani Chingelezi 'Kuthandiza Ana Kupirira Zadzidzidzi' Zolemba Zamaphunziro Akuluakulu

. Sindikizani Chingelezi 'Mmene Mungathandizire Ana Anu Amene Ali Chisoni' Zopereka Zamaphunziro Aakuluakulu

. Pangani 'Ngodya ya Kumwamba' ndi nsalu yagolide pampando wokhala ndi korona wa Yesu, mtanda wamtengo, wophimbidwa ndi nsalu yofiira yoimira magazi Ake

1. MASEWERO: (Mphindi 10)

Gwiritsani ntchito choko kujambula chojambula cha 'hopscotch' pansi kapena kugwiritsa ntchito masking tepi pansi. Pangani chithunzi chokhala ndi zigawo khumi ndikuziwerengera. Wosewera aliyense ali ndi cholembera monga mwala wolembedwa ndi MANTHA. Amachiponya mu sikweya 1 ndikudumphira m'mabwalo ena onse pobwerera amanyamula mwala wawo ndikuyambanso nthawi ino kuponya mu sikweya 2. Akaphonya sikweya kapena kudumpha kunja kwa mzere atuluka. Mwana wina akuyamba kusewera.

2. MASEWERO A TIMU: (Mphindi 10)
Ana agaweni m'magulu awiri, anyamata ndi atsikana. Limbani ma baluni ndikulemba zakukhosi kosiyanasiyana pa baluni iliyonse, Mantha, Nkhawa, Kudodometsedwa, Chisoni, Kusakhulupirika ndi zina zotere ana amapatsirana mabuloni kuchokera kwa wina kupita kwa mnzake mpaka atapeza chibaluni chomwe chimafotokoza bwino momwe adamvera kapena momwe amamvera gulu loyamba. kuzindikira zosiyanasiyana maganizo ndi wopambana.

3. Nyimbo zotamanda: (Mphindi 10)
Zosasankha: KOPERANI 'Hakuna Mungu Kama Wewe' vidiyo 

4. Nyimbo zopembedza: (Mphindi 5)
Zosasankha: KOPERANI 'Mwayenera' vidiyo 

5. KUPHUNZITSA:

a. Ndemanga (Mphindi 5 )

Kumbukirani kuti Yosefe anakumana ndi zowawa kwambiri ndi azichimwene ake ndipo mwina anamva zowawa zonsezi.

 • Kodi Yosefe anasangalala liti? (Pamene abambo ake adampatsa malaya amitundu yambiri.)
 • Pamene Yosefe anali wachisoni (Pamene abale ake anam'ponya m'dzenje)
 • Kodi Yosefe anachita mantha liti (Pamene anagulitsidwa muukapolo)
 • Kodi Yosefe anali wamisala liti (Pamene anazindikira kuti sanalinso mfulu)
 • Ndi liti pamene Yosefe anali wonyada (Pamene anali ndi maloto a banja lake akumugwadira)
 • Zosasankha: KOPERANI ‘Nkhani ya Yosefe Gawo #3' vidiyo 

  Kuwerenga Baibulo: Genesis 37:31-35

  b. Phunzirani vesi la m'Baibulo (Mphindi 5)

  Ndipo ana aamuna ake onse ndi ana aakazi onse anauka kuti amtonthoze: koma anakana kutonthozedwa; ndipo anati, Pakuti ndidzatsikira kumanda kwa mwana wanga, ndilinkulirabe. Atate wake ndipo anamlirira.

  Genesis 37: 35

  KOPERANI Chithandizo Chowonekera cha Baibulo la Chichewa

   

  Zosasankha: KOPERANI 'Mwana Wokendedwa Amakhala Kapolo' Phunziro #4 Bible Verse Reading Video Mute Version to voiceover in Chichewa

  Adasinthidwa kuchokera Baibulo la Ana

  Zosasankha: KOPERANI 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Bible Verse Reading Video English Audio Version

  Sewerani Vesi la m'Baibuloli ndi ana akusewera ana aamuna ndi aakazi, wina amene ali Israyeli (atate a Yosefe) ndi malaya akale oviikidwa mu utoto wofiira.

  c. Phunzitsani Phunziro (Mphindi 15)
  Chiyambi:

  Zosasankha: KOPERANI ‘Nkhani ya Yosefe' PowerPoint

  Chithunzi #14 - #18

   

  Zosasankha: KOPERANI ‘Nkhani ya Yosefe Gawo #3' vidiyo 

  Kuwerenga Baibulo: Genesis 37:31-35

   

  31Ndipo anatenga malaya ake a Yosefe, napha tonde, naviika malaya m'mwazi wake: 32natumiza malaya amwinjiro, nadza nao kwa atate ao: ndipo anati, Siwa tawatola; muzindikire tsono ngati ndi malaya a mwana wanu, kapena ndi ena. 33Ndipo anazindikira nati, Ndiwo malaya a mwana wanga: wajiwa ndi chilombo: Yosefe wakadzulidwa ndithu. 34Yakobo ndipo anang'amba malaya ake, na vala chiguduli m'chuuno mwake namlirira mwana wake masiku ambiri. 35Ndipo ana aamuna ake onse ndi ana aakazi onse anauka kuti amtonthoze: koma anakana kutonthozedwa; ndipo anati, Pakuti ndidzatsikira kumanda kwa mwana wanga, ndilinkulirabe. Atate wake ndipo anamlirira.

  Zosasankha: KOPERANI English 'Joseph the beloved son’ vidiyo 

  ( For English speaking children )

  Amuna ambiri otchulidwa m'Baibulo anasonyeza mmene ankamvera mumtima mwawo ndipo analira. Mafumu Amphamvu mu Chipangano Chakale analira.

  • Ndipo Davide ndi anthu amene anali naye anakweza mau ao, nalira misozi, kufikira analibe mphamvu yakuliranso.
   (1 Samuele 30:4)
  • Ndipo pocheuka Yuda, taonani, nkhondo inayambana nao kumaso ndi kumbuyo; nafuulira iwo kwa Yehova. (2 Mbiri 13:14)
  • Ndipo m'mene anayandikira, anaona mzindawo naulirira (Luka 19:41)

  Zosasankha: KOPERANI Tsamba Lokongoletsa

  Anthu adzakulepheretsani, kukukhumudwitsani, kukusiyani kuti muume. Lolani izo zikutsogolereni inu kwa Mulungu.

  Onani kuti m’masautso onse a Yosefe, Mulungu anakhalabe naye. Paulo anauza mpingo wa ku Roma

  "Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema"

  Warumi 8:28

  Zinthu zonse, ngakhale zoipa zimene timakumana nazo, zidzapangidwa kuti zithandize ana a Mulungu.

  Kukhulupirika kwa Yosefe kwa Mulungu kunayesedwa ndi mavuto ake ndipo Yosefe anapambana mayesowo. Ngakhale kuti zonse zinkaoneka kuti sizikuyenda bwino kwa zaka khumi ndi zitatu, Yosefe anasungabe chikhulupiriro chake. Komabe, onaninso kuti Yosefe waakuphunzitsidwa panthawiyi kuyendetsa dziko poyendetsa banja kenako ndende. Apa si mapeto a nkhani ya Yosefe ndi abale ake. Pali mapeto abwino pamene Yosefe akumananso ndi atate wake ndi abale ake. Koma lero, tikuphunzirapo za zinthu zoopsa zimene zimachitika chifukwa cha tchimo la nsanje ndi chidani.

  KOPERANI Chichewa Phunziro #4 Zothandizira Zowoneka

  NTHAWI YA NKHANI:

  KOPERANI 'Ndipo Mwana Wagalu' Chaputala # 4 - 'Chipatala'

  Zosasankha: KOPERANI Mavesi a m'Baibulo a Chichewa 'Ndipo Mwana Wagalu'

  ENGLISH FLOOD INFORMATION:

  Zosasankha: KOPERANI English ‘How to survive a flooding vehicle' video 

  Zosasankha: KOPERANI English ‘Flood Facts For Kids' video 

  Kambiranani:   Pambuyo pa Mkuntho anthu anali ndi nkhawa ndipo ngakhale akuluakulu analira chifukwa sankadziwa zomwe zichitike. Koma Mulungu akudziwa. Ali ndi dongosolo. Palibe chimene chimamudabwitsa Iye.

  6. KUGWIRITSA NTCHITO / KUKUMANA NDI MULUNGU:
  Afunseni anawo kuti alembe nthawi imene amakhala ndi mantha, achisoni komanso achisoni. Pangani 'Ngodya ya Kumwamba' yokhala ndi nsalu yagolide pampando wokhala ndi korona wa Yesu ndi mtanda wamtengo wophimbidwa ndi mtanda wofiira woimira mwazi wake. Atengereni kuti abwere kudzayiyika mapepala pansi pa mtanda.

  PEMPHERO LOTSEKA:
  Ambuye ndimayika moyo wanga mmanja mwanu. Ndikufuna kukutumikirani ndi kuchita zomwe mukufuna kuti ndichite. Nditsogolereni panjira yoyenera ndipo mundikumbutse kuti mulipo nthawi zonse. Mu dzina la Yesu tikupemphera. Amene

  DZIWANI TSOPANO TSAMBA/ZOCHITA:

  KOPERANI 'Tengani Vesi Lokumbukira Kunyumba'

  Zosasankha: KOPERANI 'Ndipo Mwana Wagalu' Chaputala # 4

  MAPHUNZIRO A AKULU ACHICHEWA: (To translate into Chichewa)

  Zosasankha: KOPERANI 'Helping Children Cope with Emergencies' Adult Educational handouts

  Zosasankha: KOPERANI 'How to Help Your Grieving Children' English Adult Educational handouts

  SABATA LA MAWA:
  Yosefe atafika ku Iguputo, ankakhulupirira kuti Mulungu anali ndi cholinga pa moyo wake.

  KOPERANI

  MAGAWO

  Kutanthauzira Phunziro

  Zinthu Zothandiza
  Kanema
  Nyimbo
  Pita Kunyumba

  Buku la Nkhani

  Magawo 4 Phunziro 4 Kanema Phunziro 4 Mutu 4  

  (Sourced from Healing Hearts Club but adapted for a flood in Africa)

   

  Chiritsani Mtima Wopweteka - Tsoka Lachilengedwe

  Efik
  English
  Yoruba
  Swahili
  Portuguese
  Dutch
  Ukrainian
  French
  Nuer
  Twi

  Chiritsani Mtima Wopweteka - Mavuto a Corona

  English
  Malawi
  Swahili
  French
  Yoruba
  Portuguese
  Dutch

  SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

  French Lingala
  French Creole
  Yoruba
  Swahili
  Efik
  Nuer
  English
  Sowing Seeds of Success Shona
  Dutch
  Portuguese

  SUPER FRUIT CURRICULUM

  Swahili
  Chichewa
  Dutch
  English

  NEW LIFE CURRICULUM

  New Life French Child Evangelism Curriculum
  New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
  New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
  New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
   
  New Life Persian Child Evangelism Curriculum
   
  Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
  www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION