Contact Us
    home>> kids ee>>ekriti enteresan

KIMI Haiti Kids EE Haiti Summer Camps
Sawyer point one filter Feeding Program


Ekriti Enteresan

STATION 1

STATION 1
salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

Bib lan di:

salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

(Rom. 6:23) 
STATION 2

STATION 2

Se paske n sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n pa glorifye tet li

Se paske n sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n pa glorifye tet li

Efesyen 2:8-9
 

 

STATION 3

  

Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.


(Ròm 3V 23)

Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.
Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.
STATION 4

STATION 4

Non, nou fèt pou nou bon nèt, menm jan Bondye Papa nou ki nan syèl la bon nèt.

(Matye 5:48)

 
STATION 5

Bondye se renmen

Bondye se la jistis.

Haiti Church of God Scripture Fun Fair

STATION 6
STATION 6
Haiti Church of God Scripture Fun Fair

Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl petit li a pou yo.
Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

(Jan 3:16)

Haiti Church of God Scripture Fun Fair
STATION 7
STATION 7 

Nou te tankou mouton ki te pèdi bann, chak moun bò pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Seyè a fè l' tonbe sou li.

(Ezayi 53:6b KJV).

STATION 7
STATION 8
STATION 8 
 Mete konfyans ou nan Seyè Jezi, epi wava delivre…

(Travay 16:31)

 
 STATION 8
STATION 9

STATION 9 

 

Men mwen kanpe nan pt la map frape, si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pt la man antre.

(Revelasyon 3:20)

STATION 10

 

STATION 10 

se yo ki gen lavi ki p'ap janm fini an.

(Jan 6:47b)

 
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE