Contact Us
    home >>kids'ee>>prezantasyon levanjil la nan ee pou timoun yo

KIMI Haiti Kids EE Haiti Summer Camps
Sawyer point one filter Feeding Program


Prezantasyon Levanjil la nan EE pou timoun yo

   
Eske m ka poze ou 2 kesyon?
Eske m ka poze ou 2 kesyon?
"Eske ou kwé tout bon yon jou wap avec Bondye nan syel la?" "Eske ou kwé tout bon yon jou wap avec Bondye nan syel la?"

"Si Bondye ta mande ou pou ki sal ta kite ou antre nan syel la? Ki sa wap reponn ?"

"Si Bondye ta mande ou pou ki sal ta kite ou antre nan syel la? Ki sa wap reponn ?"
Eske m ka poze ou 2 kesyon?
Eske m ka poze ou 2 kesyon?
Eske m ka poze ou 2 kesyon?


 
Syel la se yon kado, se pa yon bagay ou travay ou byen, ou meritel Syel la se yon kado, se pa yon bagay ou travay ou byen, ou meritel

Bib la di:

salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

Romen 6:23

Bib la di tou,

Se paske sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n glorifye

Efesyen 2:8-9

 

Ki sak fè nou jwenn kado sa a?

Lòm

Nou tout peche e nou paka sove tèt nou.

Ki sa peche a ye? Peche se tout bagay nou pense, nou di, nou fè ou byen nou pa fè Bondey plezi.

Paske tout moun peche yo pedi glwa Bondey

Romen 3:23
Ki sa peche a ye? Peche se tout bagay nou pense, nou di, nou fè ou byen nou pa fè Bondey plezi.
Paske tout moun peche yo pedi glwa Bondey Paske tout moun peche yo pedi glwa Bondey Paske tout moun peche yo pedi glwa Bondey
Se pou nou bon men m jan papa nou ki nan syel la

Bib la di tou,

Se pou nou bon men m jan papa nou ki nan syel la

Matye 5:48

Ta dwe gen yon chemen diferan chemen

Bondye.

Bondye se renmen, Bondye se la jistis.

Ta dwe gen yon chemen diferan chemen

Yon kote Bondye renmen nou li pa vle pini nou;

Yon lòt bò Bondye se justis li dwé pini peche.

Yon kote Bondye renmen nou li pa vle pini nou;

Bondye se renmen, Bondye se la jistis. Bondye se renmen, Bondye se la jistis.
Bondye se renmen, Bondye se la jistis.
Ou wè pwoblem lan?
Ou wè pwoblem lan?
Jezu se Bondye

Bondye rezoude pwoblem sa lé l voye pitit li Jezu


Jezu se Bondye


Li sòt mam syel li vini sou la tè

Li vi yon vi san peche

Li mouri sou la kwa...

Li vi yon vi san peche
e li leve nan lonmò, pou li peye dèt peche nou yo e pou li achte yon plas nan syel la pou nou.
e li leve nan lonmò, pou li peye dèt peche nou yo e pou li achte yon plas nan syel la pou nou.
Bondye rezoude pwoblem sa lé l voye pitit li Jezu
Bondye rezoude pwoblem sa lé l voye pitit li Jezu
Bondye rezoude pwoblem sa lé l voye pitit li Jezu
Bib la di,


Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl petit li a pou yo.
Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

(Jan 3:16)

Bondye mete sou do (jezu) tout fot (peche) nou yo

(Ezayi 53:6b)


Kòman ou ka jwenn kado la vi ki pap janm finian?Dan la fwa
Dan la fwa
Sove pa selman fwa ki sove a, se pa selman konnen Bondye nan t`t ou.

Fwa ki sove a pa selman pou yon ti tan

Fwa ki sove a se kwè nan Jezu selman pou gen la vi ki pap janm fini an.

Sove pa selman fwa ki sove a, se pa selman konnen Bondye nan t`t ou.
Bib la di,

“Believe in the Lord Jesus, and you will be saved …”
Kwè nan Segne Jezu e wap sove…

(Travay 16:31)

Eske sa gen yon sens pou ou?

Eske ou ta renmen prije kounye a pou mande Jezu pou li padonen peche ou fè, e fè ou kodo la vie ki pap janm fini an ?


Sa vle di ke ou vle kwè nan Jezu, ou vle abandone peche ou yo epi suiv li Jezu vivan jodia e li promèt lap antre nan la vi chak moun ki kwè nan li.

Eske sa gen yon sens pou ou?

Jezu di nan bib la,

Men mwen kanpe nan pòt la map frape, si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pòt la man antre.

(Revelasyon 3:20)

Si se sa ou vle nou ka priye ansanm map priye epi wap repete aprè mwen

Si se sa ou vle nou ka priye ansanm map priye epi wap repete aprè mwen
.
Segnè Jezu padone peche mwen yo antre man la vi mwen kòm segnè e sovè mwen, Amen

Jezu di,


Moun ki kwè va gen la vi ki pap janm fini an


(Jan 6:47b)

Kounye a, eske ou kwè tout bon vie ou pran nan syel avec Bondye yon jou


E si Bondye mande ou ki sa ou ta renmen ontre nan syel? Ki sa wap reponn ?

CLICK to view English Farley track

Dear Jesus,  Forgive my sins. and come into my life as my lord and Savior. Amen
Byen vini nan fanmi Bondye
Byen vini nan fanmi Bondye
Apre ki sa?
Apre ki sa?
EE pou timoun ap apran anvironman an

 
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE